Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig

Amikor a Teológiai Intézet felvételi-rendszerében tapasztalt hátrányos nemi megkülönböztetés kapcsán megtettük jelzésünket a Diszkriminációellenes Tanácsnál, akkor igenis tisztában voltunk azzal, hogy az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája között különbség van. Mint ahogyan azt is tudtuk és tudjuk, hogy azért van szükség a törvény előtti egyenlőség normája mellett a diszkrimináció tilalmára és az esélyegyenlőség biztosítására, mert az elmúlt évszázadban bebizonyosodott, hogy az előbbi önmagában nem számolja fel a nők és férfiak közti strukturális egyenlőtlenségeket. Ezért sem az “ostobaság”, sem a “törvénytelenség” Csűry István által megfogalmazott vádja nem illik arra, amit tettünk.

Társadalmunkban számos olyan mechanizmus működik, amely megakadályozza azt, hogy a nők a férfiakhoz hasonlóan élni tudjanak a törvény által biztosított jogaikkal, illetve, hogy azonos kiindulópontról (vagyis egyenlő eséllyel) induljanak el a különféle gazdasági, politikai stb. forrásokért és javakért folyó versengésben. Ennélfogva az életnek vannak területei, amelyekről – a formális egyenlőség biztosítása ellenére – a nők kiszorulnak. Szintén emiatt történik meg az is, hogy azokon a területeken, ahol jelen vannak, a nők általában kevesebb szimbolikus és anyagi elismerésben részesülnek, és lassabban vagy egyáltalán nem jutnak el a különféle pályák ranglétráinak felső fokaira.

Éppen ezért van szükség a törvény előtti (nemi) egyenlőség biztosítása mellett a diszkriminációellenes törvénykezésre, amely – az egyenlő bánásmód elve alapján – mindenkit emlékeztet arra az alapvető tényre, hogy mivel a nő is ember, ezért a nők jogai emberi jogok, és a nőket érintő jogsérelmek az egyetemes emberi jogokat sértik. Az egyenlő bánásmódban való részesedést tartva szem előtt, a (nemi) diszkrimináció tilalma a hátrányos megkülönböztetés különféle formáira vonatkozik. Mind a közvetlen diszkriminációra, amely – esetünkben – a nőket úgy hozza hátrányos helyzetbe, hogy explicite kizárja őket valahonnan azon az alapon, hogy nők, mind pedig a közvetett diszkriminációra. Az utóbbi látszólag semleges kritériumokra hivatkozva (értsd nemre való tekintet nélkül) tesz különbséget az egyének között, de úgy, hogy közben rejtett módon eltanácsolja/elbátortalanítja (végső soron kirekeszti) a nőket olyan területekről, amelyekhez egyébként – törvény alapján – joguk lenne hozzáférni. Ez az indirekt diszkrimináció olyan előítéletek alapján tud működni (és sokak szemében legitimálódni), amelyek az “alulértett”, nőiesként meghatározott tulajdonságokat és szerepeket összeegyeztethetetlennek tartják a szóban forgó tevékenységi területekkel. ĺgy történhet meg például az, hogy a családalapításra hivatkozva – de valójában azoknak a kulturális elképzeléseknek az alapján, amelyeket az emberek tartanak fenn a nő családi szerepével kapcsolatban – a nőket “eleve” alkalmatlannak tartják arra, hogy bizonyos területeken tevékenykedjenek. És ezért fordulhat elő az, hogy mifelénk (“sajátos erdélyi körülményeink között”) a nők hátrányos megkülönböztetése nem élődik meg diszkriminációként. Ezt a legtöbbször mind az egyéni vélekedések, mind pedig a köztudat “a dolgok természetes rendjének” részeként tekinti.

Mivel társadalmunk minden egyes területét átszövik az olyan – nemiséggel, nemi identitással, nemek közti viszonyokkal kapcsolatos – sztereotípiák és gyakorlatok, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a nőket, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy – a formális jogi egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma ellenére – a nőknek és férfiaknak nincsenek egyenlő esélyeik. Ez a felismerés vezette a nők jogaiért harcoló aktivistákat (és végső soron az Európai Unió ehhez kapcsolódó intézményeit) ahhoz az elképzeléshez, miszerint – a nők és férfiak közti valós egyenlőség megteremtése érdekében –, legalábbis átmenetileg és célirányosan, szükség van olyan preferenciális bánásmódra, amely a hátrányokat kiegyenlíti. Valóban az Amszterdámi Szerződés legitimálja azt, amit mifelénk “pozitív diszkriminációnak” neveznek, és aminek célja az, hogy kiküszöbölje a nők által elszenvedett hátrányos megkülönböztetés hatásait. Az esélyegyenlőség elve (ismét) emlékeztet arra, hogy a nemek közti egyenlőség nem a nemek közti különbségek, hanem az egyenlőtlenség ellentétje. De arra is, hogy a “különbözőség” (melynek elvesztésén egyesek szomorkodni látszanak) nem a természetből adódik, hanem abból a módból, ahogyan – nők és férfiak egyaránt – meghatározzák, értékelik és rangsorolják a “női” és a “férfi természetet” többek között azért, hogy elfogadtassák az uralkodó társadalmi rendet (melynek, sok esetben, a nemek közti egyenlőtlenség szerves, “természetes”-nek tartott része).

Persze a törvény előtti egyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség politikája nem csak a nemi identitást és a nemek közti kapcsolatokat érinti, hanem az etnikum, de továbbá a szexuális orientáció, az életkor stb. kérdéskörére is vonatkozik. Ezért meglepődve vehetjük tudomásul azt, hogy az etnikai kisebbségek jogaira oly érzékeny intézmények, egyének és mozgalmak elcsodálkoznak azon, hogy miként tudhanak valakik “csak” a nemi esélyegyenlőség ügye felett problémázni. De meglepődésünk hamar elszáll, mihelyt rájövünk, hogy a nők hátrányos megkülönböztetése nem csak a többségi, hanem a romániai magyar kisebbségi társadalom sajátossága is. Mint ahogyan az etnikai kisebbségi politikának szintén jellegzetessége a belső sokféleség elkendőzése, az egyenlőséghez és a különbözőséghez való jog elvének kisajátítása (etnicizálása), és az “áruló”-nak kikiáltott szemléletek kirekesztése arra való hivatkozással, hogy azok károsak, mert “egységrombolók”.

Egyébként azok, akik azzal vádolnak bennünket, hogy nem ismertük fel az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség közti különbséget, a maguk során összekeverik a diszkrimináció és a pozitív diszkrimináció jelenségét. Az amúgy nem eléggé világos “érvelésből” a következő álláspont sejlik ki: a teológiai intézet felvételis kvóta-rendszerében a lányok számára elkülönített helyek a lányok preferenciális bánásmódban való részesedését szolgálják, ezért téves azt állítani, hogy hátrányos megkülönböztetésnek vetik alá őket. Ezért, hangzik a következtetés, “butaság” diszkriminációról beszélni. De a tények cáfolják ezt az érvelést, és mindenki beláthatja azt, hogy az általunk jelzett eset nem azonos azzal a felvételi-rendszerrel, amely például a Babes-Bolyai Egyetemen működik a magyar vonal és az elkülönített Roma helyek tekintetében. Míg az utóbbi esetben az “elkülönítés” valóban azt a célt szolgálja, hogy az elszenvedett hátrányos megkülönböztetés hatásait kiküszöbölje, miközben mind a magyar, mind pedig a Roma diákoknak joguk van arra, hogy a román vonalra is felvételizzenek, a mi esetünkben másról van szó. Itt a lányok nem felvételizhetnek a fiúknak fenntartott helyekre, és az “elkülönítés” hiányában több esélyük lenne arra, hogy bejussanak az általuk kiválasztott intézménybe, amely elfogadta a nemek közti egyenjogúság eszméjét a lelkészi pálya tekintetében. Mi bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy az “elkülönített” helyekre pályázó lányok nagyobb médiákkal esnek ki a felvételin, mint amekkorákkal a fiúk bejutnak.

Ez a rendszer semmiképp sem illik bele a nők tényleges egyenjogúsításának képébe, s mint ilyen, nem tartható fenn azok által, akik arról beszélnek, hogy Románia miként “keresi helyét az európai házban”, ahelyett, hogy emellett feltennék azt a kérdést is, hogy a romániai magyar társadalom miként teszi ezt. Meggyőződésem, hogy az ilyen és ehhez hasonló kérdések, melyek – amint kiderült – konstruktív társadalmi párbeszédet képesek elindítani, nem “keserűségre”, hanem (ellenkezőleg) optimizmusra kellene okot adjanak. Ideje lenne leszoknunk már arról, hogy a számunkra kényelmetlen, “belülről” jövő kritikákat valamiféle “román összeesküvés” eszközének tekintsük. Véleményem szerint jobb érzéssel tudnánk örülni akár karácsonynak, akár hétköznapjainknak abban az esetben, ha úgy tekintenénk magunkra, mint élő és megújuló közösségre, mely be tudja építeni magába a sokféleség hangjait. És amely el tudja fogadni azt, hogy a nők helyzetéről (akár a nők egyházon belüli helyzetéről), úgy is lehet beszélni, hogy közben elfogadjuk: ennek a kérdéskörnek önmagában is óriási társadalmi fontossága és haszna van, és nem kell valamiféle “felsőbbrendű” instanciákat keresni arra, hogy legitimáljuk ekörül folytatott párbeszédünket.

A téma eddigi kronológiája:

A PANASZTÉTEL
A TANÁCS ELSŐ REAKCIÓJA

Csűry: “ünneprontó egyházellenes támadás”
Magó M. Anna és Sógor Árpád reakciói
Vita a Dispután
Vélemények az Új Magyar Szó beszámolójában

416 válasz: “Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig”

 1. Horváth Róbert

  Tiszteletem!

  Érdekes, hogy a kialakult vitában szó sem esik Istenről. Mintha nem is egyház lennéne a “szenvedő alany”. Megboldogult nagymamám sokszor hozta fel megellebezhetetlenül érvként, bizonyítékként,: “Isten így teremtette”, vagy, hogy “Így van megírva a Bibliában”.

  Talán már az egyháziak sem hiszik az ó-testamentumi mesét?

  “És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbõl, asszonynyá, és vivé az emberhez.[…] Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselõsséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.”

  [http://www.cab.u-szeged.hu/WWW/books/Biblia/o/1-moz/chap003.html]

 2. Kelemen Attila

  Enikő vitaanyagában szerintem az a nagyon vagány, hogy teljesen higgadt, pontról-pontra veszi Csűry érveit bár, Csűry szövege úgy indul, hogy szerintem teljesen diszkvalifikálja magát.

  A fair play jegyében még beszámolok arról, hogy Sógor Árpád nehezményezte, hogy megkérdezése nélkül beidéztük a teológus levlistás hozzászólását. Árpád reakcióját megértem, de a dologhoz hozzátartozik, hogy a levlista archívuma nyilvános, mindenki megnézheti a Yahoo-n, ezen kívül olyan szövegnek találtam, ami kifelyezi azt, amit ebben a kérdésben mi is gondolunk itt a Transindexnél. Ugyanakkor különféle fórumokból több link is vezet a vita kapcsán a levlista archívumba, amit mi, és ez ebben a szakmában teljesen norma-szerű, nyilvános térként értelmeztünk - merhogy az is, hiszen akit érdekel korlátozás nélkül hozzáférhet. Ha ezzel megsértettük a privacy-járól való elképzelését elnézését kérem. Ha jól értettem Árpád vállalja az ott leírtakat, csak a Transindexet nem szereti ami most szerintem mellékes körülmény.

 3. Tintas Barnes

  Kedves Eniko! Nem veszed eszre, hogy miert harcolsz? Az egyhaz nyomta el a noket a legjobban , mar evezredek ota! Vedd a kezedbe a bibliat. Amugy az eselyegyenloseg a legnagyobb olyan helyeken ahol a vallas nem jatszik komoly szerepet. Pl USA. Nemreg jartam ott es igencsak csodalkoztam a dolgokon.
  Amugy a fenti idezethez szolva
  (”Felette igen megsokasítom viselõsséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és EPEKEDEL a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.”)
  Az epekedes igencsak megjelenik a ferfiaknal is a nok utan nemdebar?

 4. Czika Tihamér

  Azt hiszem, hogy az Enikő eszmefuttatása teljeskörűen alátámasztja és megérveli a Transzindex és Désiré Alapítvány közös akcióját. Ennél teljesebben és finomabban meg sem lehetett volna irni.
  Ideje felismernünk hogy ez a kis erdélyi magyar társadalmunk nagyon sok téren túlságosan zárt az új előtt és mélyen konzervativ. Túl sokminden számitt tabu témának. Az élet sok terén értékrendünk valahol a 40-es és 60-as években, vagy még azelött van elveszve.
  A nemiségben ez meg különösen igy van. Tele vagyunk előitéletekkel a nők, a homoszexuálisak irányában, nem merünk nyiltan beszélni a szexualitásról, annak elmaradt értékrendünk szerint “erkölcstelen” dolgairól. A Transzindex ilyen szempontból újitónak számit számos témabeli, olykor talán “sokkoló”, de szükséges cikkeivel.
  Az nem érv hogy “a falu nem fogadja el”. Igenis el kell fogadnia. Az előitéleteken ideje váltóztatni. Mégis mire várunk?
  Minden korszaknak megvoltak az újitói. És minden korszakban az új előszőr sokkoló, majd furcsa, aztán elfogadott, és végül egy idő után standard lett. Ilyen volt valamikor példáúl a nők szavazati joga vagy a vagyon öröklődési joga. Ezeket ma meg sem kérdőjeleznénk. A protestáns világ legnagyobb részén ilyen (és teljeskörűen alkalmazott is!), a nők papi hivatáshoz való joga.
  Az előitéletekkel és időből kiesett axiomákkal teleszőtt minitársadalmunakat lassan reformálni kell, ha nem akarunk a globalizáció vesztesei lenni. Időnként próbáljunk meg Biharkersztesen túl is látni. A világ nagy, szines és gyorsan változik.

 5. Lorinczi Laszlo

  Szep jo napot!

  Nem vagyok a tema reszletes ismeroje es raadasul romai katolikus vallasu vagyok. De azert engedjek meg a hozzaszolasomat.
  Csury Istavan levele belolem a kovetkezo erzest valtotta ki: ne zaklassuk most mi, magyarok egymast, amikor itt Erdelyben eleg kozeleti problemank van igy is. Biztos vagyok benne, hogy valaszlevele nem novelte nepszeruseget. Legalabbis nem a fiatalok koreben. En a nyilt, ervelo es higgadt vita hive vagyok.
  Hogy mi lesz a Tanacs dontese, arra valoban kivancsi vagyok. Ugyanis, az en non-professziobeli logikam alapjan, ilyen alapon valoban feljelentest tehetnenk a Katolikus v Ortodox Egyhaz ellen, amiert a nok teljeses ki vannak zarva a papi hivatas vallalasanak lehetosegebol. Ha Ok megtehetik, hogy 0% a noknek, akkor a Protestans Egyhaz eseteben miert ne lehetne 20%(pelda). A hosszolasok azt mondtak szamomra, hogy a torvenykezes nem eleg tiszta/reszletes erre vonatkozoan. Egyebkent ugyebar nem lenne vita targya.
  Ha pedig a torveny megenged egy bizonyos mozgasszabadsagot, akkor hasznaljuk ki, es szulessen meg a legjobb dontes. Egy ertelmes vita kovetkezteben. Varom a beavatottak hozzaszolasait. Es ugye, tobbe-kevesbe mindenki beavatott.
  Tiszteletem.

 6. Fekete Júlia

  Tisztelt vitapartnerek!

  Jómagam is a nyugodt, higgadt viták pártja mellett állok. Először is arra szeretném felhívni a tisztelt vitázó felek figyelmét, hogy érveik ne cinikussá formálódó csipkelődések, hanem felnőttekhez illő tények legyenek.
  Mivel nő vagyok, és érintettnek érzem magam ezügyben, fontosnak találom megosztani Önökkel véleményemet. Egyetértve társam hozzászólásával, én is nagy keserűséggel olvastam végig a vitákat és hozzászólásokat, és észrevettem, hogy bármennyire is egyháztámadónak tűnik a vita, sehol nem találtam említést a Bibliáról, esetleg egyházi dogmákról.
  Az Egyház egy csodálatos rendszer, melynek folyton újulnia és tökéletesednie kellene az Isten nevében.
  Kérdem én, hol van az megírva, hogy a nő nem tud ugyanúgy Igét hirdetni, mint a férfi. Lelkész ismerőseimtől azt hallottam, hogy bizonyos szempontokból a nőknek jobb a megérző erejük, kifinomultabb a lelkük ahhoz, hogy a mai világban lelki válságot megélő híveket meghallgassa, lelkigondozza. Természetesen vannak olyan területek is, melyekben a férfiak sokkal jobbak, de ez nem kellene kizárja azt, hogy a nők egyenlő jogokban részesülhessenek az egyetemi felvételin.
  Luther Márton annakidején, amikor kifüggesztette tételeit választ keresett a semper reformandi, azaz a szüntelen reformáció elvére. Mit értünk ez alatt? Lehet, hogy Egyházunkat jónak látjuk így, ahogy van, de akkor mégis mivel magyarázható az, hogy Európa lakosságának csupán 20%-a vallja magát keresztyénnek. Mindig a Világgal van baj? Az értékrendszerekkel? Mindig másban keressük a hibát, pedig lehet mi magunk kellene egy csöppet változzunk ahhoz, hogy örömteli hiveink legyenek, akik tényleg tiszta szívből hiszik és vallják, amit megfogadnak. Ha nem tevekenykedtem volna ifjúsági munkában, sajnos én is elmondhatnám, hogy az Egyház picit rideg a fiatalok befogadásában, pedig ők a jövő. Hogyan várhatjuk el azt, hogy új hivek csatlakozzanak, ha az aktív egyházi élettől, a szolgálattól megvonjuk a tenni akaró nőket? Egyházunk az öröm háza kellene legyen-és itt nem szektás, karizmatikus jellegre értem, hanem egyszerűen át kellene adjuk azt a befogadást, szeretetet, amelyet az Úr ránk bízott. Merthogy ez lenne a feladatunk.
  A másik elv, melyről írni szerettem volna az egyetemes papság elve. Ha reformátusként elfogadjuk az egyetemes papság elvét és azt, hogy a nők is hirdethetnek Igét…akkor miért nem adjuk meg nekik az egyenlő esélyt?
  A Bibliában csodálatos az, hogy mindenki másképpen értelmezi, és mindenkinek vallási hovatartozása szerint igaza is van. Ha katolikus szemmel vizsgáljuk a dolgot, természetesen diszkriminációnak tekinthetjük azt, hogy a nőknek egyáltalán nem szabad prédikálniuk. Viszont nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a katolikus papképző önellátó, nem állami intézmény, tehát semmi köze pl. a bolognai rendszerhez, katolikus vallás szerint pedig ott van a cölibátus is, melyről mi reformátusok másképpen gondolkodunk. Így nem értem, hogyan lehet összehasonlítani a katolikus és ortodox Egyházat a protestáns Egyházzal. Éppen ettől vagyunk mi protestánsak, hogy nem ezeket a nézeteket valljuk…másik zökkenő a dologban, hogy mért kell más egyházra kenni amihez nekik nincs közük. Ebben a vitában csupán a protestáns nézeteket valló protestáns Egyházhoz tartozó protestáns teologiaról van szó…nem…?

  Köszönöm türelmüket levelemhez, búcsúzom a jó, Isten által áldott döntés reményében

 7. Devian

  Úgy látom, többen is nehezményezik, hogy ebben az ügyben nem esik szó a Bibliáról.
  Szerintem az ilyen jellegű problémákra kétfajta megoldái lehetőség létezhet. Egy “belső”, amikor maga az egyház próbál változtatni struktúráján, dogmáin stb. Ebben az esetben az érvek a Bibliára támaszkodnának, és annak - pontosabban bizonyos részeinek - egy újfajta értelmezését adnák, mondjuk úgy, hogy pl. Krisztus feltámadásának első hírvivői (vagyis a jó hír - evangélium első terjesztői) nők voltak. Tehát az egyház elhatározná, hogy a nők ugyanolyan módon terjeszthetik az evangéliumot, mint a férfiak, és megváltoztatna minden olyan rendeletet vagy szokást, ami ezt nem tette megfelelő módon lehetővé. Az ilyen belső reform fehér holló, tehát butaság lenne azt várni, hogy az egyház hirtelen magától “észbe kapjon”.
  A másik a “külső” megoldás keresése, amikor az egyházat kívülről próbálják rábírni a változtatásra, ennek vagyunk tanúi most. Ebben a helyzetben, ha a panaszosok a Bibliával érvelnének, az furcsa paradoxon lenne, mivel itt elsősorban nem vallási, hanem jogi kérdésről van szó. Pontosabban arról, hogy az egyház is fogadja el az alapvető demokratikus értékrendet. Demokráciában a vallás magánügy (ezért lenne paradoxális most a Bibliával érvelni), az esélyegyenlőség, személyes autonómia, alapvető emberi jogok stb. viszont nem az.
  Az az érv pedig, hogy muramista, má megin’ marja a magyar a magyart, há’ szép dolog ez? semmiképpen nem fogadható el, mert ilyen alapon el kellene törölni az egész magyar bűntetőtörvénykönyvet, nehogy magyarok egymást börtönbe juttassák.

 8. Veres Mika

  Devian hozzászólásához (pozitívan) reagálva: felkaptam a fejem a gondolatra, hogy valóban, Krisztus feltámadását, a keresztyéneknek oly fontos örömhírt, nők hírdették. És ez nem értelmezés kérdése, hanem ott áll fehéren-feketén. Ebben a vitában szerintem nyugodtan elő lehet venni a Bibliát és az ott leírtakra is lehet hivatkozni. Elvégre az egyházak működése, a különböző kánonok, zsinati határozatok, mind a Bibliára alapozódnak, viszont (sajnos) egy bizonyos törvényhozó csoport szemüvegén keresztül nézve. Az egészséges vita mindenképp segíteni fog ennek a társadalmi problémának a megoldásán, hacsak jó magyar szokás szerint el nem kezdenek a felek sárral dobálózni érvek helyett. Eddig a nyitány, majd az Enikő higgadt, logikus eszmefuttatása NEM a “hagyománytisztelők” javára billenti a mérleget, mivel arról az oldalról, szólamokon kívül (gondolok itt a Csüry féle levélre) logikus érveket nem hallottunk. Megelőzendő a “hitről van szó és nem logikáról” című felkiáltásokat felhívom a figyelmet, hogy maga Jézus is nagyon sok alkalommal, sőt talán túlnyomórészt, példabeszédeiben szemléletes és kőkemény logika mentén hírdette az igét.

 9. Atila Árpád István

  Enikő kb 120 ével ezelőt a hozád hasonlo emberek azon dolgoztak hogy megoszák terűletileg magyarországot a nemzeti kisebségeknek jogokat kővetelve aba-voltak biztosak hogy igy a terűleti megostás révén a telyes hatalom hozájuk kerűl . sikerűlt kővetkezet trianon de egyben tévedtek a nemzeti kisebségben tulságosan megbiztak és ők fizetségként elűldőzték őket. És most visza tértek uj fegyverel az eséjegyenlőségel nőt férfi elen férfit nő elen és mind a ketőt az isten elen használják fől és a vesztes a gyerek.Mert most már a lellkűnket akarják de a lellkűnket nem adjuk hiába fáradozol eniko isten vára az egyetlen menedékűnk és ő megfelelőbőlcseségel elát minket hogy védekezni tudjunk.amugy árulkodo az életrajzod anyi fáratságot nem vetél magadnak hogy magyarul ird meg dehát tudjuk kinek irtad. A véleményem az irásodrol gyalázatos támadás isten nemzet férfi nő és gyermek elen ajánlom isten 10 parancsolatát tanulmányozásra neked a transindekxnek meg a másik fantomnak. transindekx megprobáltam leiratkozni a hirleveletekről de ti továbra kűlditek mérgezet nyilaitokat kimélyetek mostantol.

 10. Devian

  Kedves Veres Mika!

  Én is azt mondom, hogy elméletileg lehetséges egy ilyen reform, pl. az említett bibliai részre alapozva, és ebben az esetben nem is lehet és nem is kell másra támaszkodni, kizárólag a Bibliára. De ez a “belső” út lenne, tehát az egyház nem külső nyomásra változna, hanem önmagát reformálná. Csak hát tudjuk, hogy az egyház az egyik legkevésbé rugalmas intézmény, amit valaha kitaláltak (még ha vannak rugalmasabb képviselői is), és a református egyház ilyen szempontból még mindig testhosszal vezet pl. az ortodox előtt. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az erdélyi református egyház ma - ellentétben virágkorával, a 16.-17. századdal - sokkal inkább múltba néző, és “harc” nélkül nem fog beleegyezni egyetlen olyan javaslatba sem, amit ma (vagy akár 1920 óta) vetettek fel, mert rögtön ellenséget szimatol.

  Atila Árpád Istvánnak pedig csak egyetlen félmondatára reagálnék:

  “anyi fáratságot nem vetél magadnak hogy magyarul ird meg”

  Örülök, hogy Ön viszont vette a fáradtságot.

 11. Tas Huba Szameg

  Kedves Atila Árpád István!

  Sokat tapasztalt magyartanárnő ismerősömmel arra a következtetésre jutottunk, hogy a naiv butaság és helyesírási antitalentum önmagától nem képes a hozzászólásodhoz hasonló nyelvi produktum előállítására. Feltételezem tehát, hogy nemcsak kivitelezésed, hanem szándékod szerint is az isten-nemzet-család teljes szentháromságának lejáratása a célod. Kifinomult hadműveleted viszont egy elméleti kérdést nyitva hagy: a “fény” oldala miért triadikus (először is te magad, Atila Árpád István lángpallosú hunmagyar arkangyalok, azután a pajzsfeliratod: isten-nemzet-család, ahol is az első tag hármasságát meghagyod az ő szintézisében, míg az utolsó tag empirikusan is adódó hármas szerkezetét szükségesnek tartod analitikusan is kifejteni); az “árny” oldala pedig miért pusztán dualisztikus (transindexk + 1 másik fantom)?

  Hegel és a te őszinte híved,
  Tas Huba Szameg

 12. galamb

  Magyari Vincze Enikő, A nő családi szerepének csapdái

  A nők és férfiak közti megkülönböztetésnek egyik legsarkalatosabb pontja az a különbség, amely a biológiai reprodukcióban játszott szerepükből adódik. Csak a nő képes a gyerek kihordására és gyerekszülésre, hangzott el számtalanszor vitánkban, ezért meg kell védeni őt attól, hogy olyan tevékenységeket végezzen, amelyek megakadályozzák azt, hogy ennek az elsődleges szerepkörének eleget tegyen.
  A hitetlen (minden eszményt elutasító) ember ódzkodik a feladat, felelősség, hivatás, küldetés szavaktól, és még inkább az azokat fokozó, a fogalmaknak tartalmi értéket nyújtó olyan jelzőitől, mint nemzeti feladat, egyetemes felelősség, nemes hivatás, krisztusi (isteni) küldetés stb. A „biológiai reprodukcióban játszott szerep” kifejezés azért bántó, mert éppenígy elmondható bármelyik növényrő, vagy állatról.
  Senki sem tagadja a reprodukcióban játszott szerep biológiai meghatározottságát. Viszont teljesen jogosak azok a kérdésfelvetések, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kezeli a társadalom őket, milyen következtetéseket von le belőlük a nők családon belüli és kívüli szerepeivel kapcsolatban, és - nem utolsó sorban - miként értékeli őket és milyen helyet szán nekik a társadalmi ranglétrán. Közhelyszámba mehet annak megállapítása, hogy az ember természete - ennek bármilyen vonatkozásáról is legyen szó - nem létezik e természet kulturális értelmezésén és használatán kívül. Vagy nem? Ha mégis, ennek ellenére - főként mikor a nemek közti különbségről beszélünk - sokszor nehéz elfogadnunk azt, hogy emezt nem a genetikai kódokban, hanem azokban a módozatokban kell keresnünk, ahogyan a társadalom különféle intézményei (a család, az iskola, a munkahely, a média, a politika) meghatározzák, értékelik és rangsorolják őket.
  „Az ember természete nem létezik e természet kulturális értelmezésén és használatán kívül.” Ez csak akkor igaz, ha elfogadjuk a kultúra és a kultusz olyan szoros kapcsolatát, amelyben első a kultusz. Ha pedig ezt elutasítjuk, akkor az ember már nem ember, hanem növényekkel és állatokkal egy sorba helyezhető lény, amely a többi, embernek nevezett lénnyel együtt sodródik.
  Másképp szólva, igen helytelenül járunk el, ha annak alapján, hogy testének biológiai felépítésénél fogva egyedül csak a nő képes a gyerekszülésre, arra a következtetésre jutunk, hogy a gyereknevelés alapvetően/kizárólag az ő feladata. Az aztán már egyenesen igazságtalanságnak számít, hogy ugyanerre hivatkozva kizárjuk őt más szerepekből ráadásul azzal érvelve, hogy mindez az ő érdekeit szolgálja. Mi más működteti ezeket az álláspontokat mint a patriárchális és paternalista elvek összefonódása. Hiszen, egyfelől, ez az “érvelés”, és a nevében végzett gyakorlat - kiszorítva a nőket számos anyagi és más jellegű elégtételt hozó tevékenységből - hátrányos helyzetbe hozza őket a férfiakhoz képest (vagy, másképp mondva: a maszkulinként meghatározott szerepek betöltőit részesíti előnyben). Másfelől pedig, az elnyomó felsőbbrendűségi gesztusával, hálát követel magától az alárendelttől, ráadásul bűntudatot ébresztve benne azért, ha nem értékeli eléggé azt, hogy “megvédte” őt azoktól a kellemetlenségektől, amelyek - esetleg - a gyereknevelés, a házimunka és a jövedelemszerzés hármas terhéből származnak.
  Kié másé, ha alapvetően nem az édesanyáé a gyereknevelés feladata? Ami viszont egészséges családban sohasem jelentette és ma sem jelenti azt, hogy kizárólag az ő feladata. – A patriarchális elv valójában matriarchális elv: a történelem (és a magyar művelődéstörténet) nagy és neves férfiai mögött nagy és (leggyakrabban) névtelen nők állottak. – Félős, hogy a példatárban említett „anyagi jellegű elégtétel” és a „jövedelemszerzés” (freudi) kifejezésekkel szög bújt ki a zsákból… – Úgy tűnik, hogy akinek a női hivatás csak „szerep” és nem eszményített rendeltetés, annak a gyereknevelés és a házimunka csupán „kellemetlen teher”.
  Miért sántítanak ezek az argumentumok? Mindenekelőtt azért, mert tévesen következtetnek, amint már mondtam, a gyerekszülés biológiai tényéből a gyereknevelés kizárólagosan vagy alapvetően női társadalmi feladatkörére. Helyesen állapították meg sokan a vitában: hadd szóljunk a férfi (lelkész) apai és férji kötelességéről is. Hiszen anélkül, hogy a családon belüli munkamegosztást és az erről, valamint a házimunkáról vallott nézeteinket megváltoztatnánk, nem lehet teljes és elégtételeket hozó az a változás, amely “megengedi” a nőknek azt, hogy jövedelmeikkel hozájáruljanak a család anyagi fenntartásához. Sőt, továbbmenve, annak a közösségnek ezzel kapcsolatos felelősségéről is szólnunk kell, amelyik - állítólag - nagyra értékeli a nő szerepét a társadalom (család, közösség, nemzet, emberiség) biológiai és kulturális reprodukciójában. Lehet, hogy rossz emlékeink vannak a kommunista rendszer bölcsődéiről és óvodáiról, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudnánk kitalálni, miként kell emberségesebben működtetni azokat az intézményeket (közösségi formákat), amelyek - szükség esetén - átvehetik a nőktől és férfiaktól a házimunka és gyereknevelés bizonyos feladatait.
  A szülés mint női feladat mellett, sokszor és sokan említik meg azt, hogy a nő szerepe az is, hogy közösségének nyelvét, szokásait, hagyományait, sőt becsületét és ilyenformán, általában, identitását megőrizze. Ezek a megfontolások mindig alárendelik a nőt valamilyen magasabbrendű instanciának, és nem tartják tiszteletben azt, hogy neki mint autonóm egyénnek milyen jogai, szükségletei, elképzelései, vágyai vannak. Sőt, elképzelhetetlennek tartják, hogy a nőkről ilyen terminusokban is elfogadható/illik/kötelező gondolkozni, annak ellenére, hogy láthatnák, ha akarnák: ők nem feltétlenül, és nem csak, és nem mindig akarnak a másokról való gondoskodás önfeládozó hősei lenni. Erre azt mondják egyesek, hogy ezek az individualizmus rákfenéi, amelyekkel szemben a nőknek “esélyük” van arra, hogy a közösségiség és a szolidaritás eszméit gyakorolják. De ehhez, nyilván, a férfiaknak is joguk kellene legyen. Ráadásul ennek a gondolatmenetnek visszaütői is vannak, amelyek ismét negatívan érintik a nőket úgy, hogy közben ők magukat elmarasztalják emiatt. Lásd azokat az eseteket, amikor a családi szerepkörének önmagát teljesen feláldozó nőt - adott ponton - azzal vádolják, hogy túlságosan hagyományörző, nem halad a korral, nem képes arra, hogy független legyen, nem tud/akar mást csinálni “csak” a házimunkát. Nem beszélve arról a hátulütőről, ami azzal jár, hogy a férjét és gyerekeit kiszolgáló nő (akinek közben, különféle okoknál fogva, nem adatott meg, hogy más képességeit is kifejlessze és kamatoztassa) egyszer csak magára marad (férje elhagyja, gyerekei felnőnek) és igen nehezen (vagy már egyáltalán nem) tudja önmagát újrakitalálni. Esetleg azért, mert már igen idős, vagy azért, mert ezt az abilitását nem tudta kifejleszteni többek között amiatt, hogy a társadalom elmarasztalta, esetleg büntette is őt akkor, amikor ezt megpróbálta.
  Megint kibújt a szög a zsákból! Pontosabban: kiderül, hogy a nők és férfiak rendeltetéséről, az úgynevezett diszkrimináció kérdéséről két, eltérő felfogású tábor beszél. Az egyik az eszményektől vezetett, hívő ember, akinek a szokás, a hagyomány, a becsület, az identitás, a másokról való gondoskodás, az önfeláldozás, a hősiesség, a közösségi szolidaritás stb. mind-mind érték. A másik a hitetlen, minden eszményt elutasító ember, aki Istent nem fél, mégis – furcsa módon – fél attól, hogy „alárendelik a nőt valamilyen magasabbrendű instanciának”, aki – mivel tagadja a krisztusi megváltást, minden következményével együtt – nem akar „a másokról való gondoskodás önfeládozó hőse lenni”. – Már bocsánat, de az édesapát is éppúgy „hátul üti” az a természetes körülmény, hogy a gyerekei felnőnek!
  Mindezen, de sok más ok miatt is, hatványozottan kellene támogatnunk azokat a nőket, akik a hagyományosan nem női szakmák betöltői kívánnak lenni. Például lelkészek. Akik családosan, férjezetten, gyereket vállalva, avagy ellenkezőleg, családtalanul, férjtelenül és gyerektelenül, de egyértelműen odaadóan és hozzáértően akarják végezni munkájukat családon belül és kívül egyaránt. Mégpedig úgy, hogy közben önmaguk egyéni érdekeit, szükségleteit és álmait is megvalósítják.
  „Hatványozottan kellene támogatnunk… a nőket” No-no, nem hatványozottan, csak amúgy rendesen, normálisan! – Nyelvérzékem azt mondja, hogy az „avagy ellenkezőleg” a puszta „vagy” kötőszót azért helyettesíti, mert a családot, férjet és gyereket nem akaró nőre vonatkozik vagy vonatkozhat, akinek „mint autonóm egyénnek jogai, szükségletei, elképzelései, vágyai vannak”, s aki ezeket, - ahogy a szerző utolsó mondatából egyértelműen kicseng – nem a munkájához kötve „valósít meg”. Mert neki a munka pusztán az anyagi előnyökhöz jutás és a jövedelemszerzés eszköze.

 13. Master

  Kedves Eniko!Hallottam arrol a nemes valalkozasodrol,hogy feljeletetted a reformatus teologiat,mert keves-lanyoknak fenntartott hely van.Varom azt a napot amikor majd a Papanak is irni fogsz,hogy a nok is lehessenek katolikus papok.Azert irok papok-at,mert a papno nagyon furcsan hangzik szerintem.Mindenkinek megvan a helye a tarsadalomban.S abban biztos vagyok,hogy ha a nok papnak lettek volna teremtve,akkor mar reg nem lenne egy ferfi pap sem,ugyhogy hagyjuk a ferfiakat,hogy vegezzek nyugdtan a dolgukat es a nok meg azt amihez eppen ertenek.

 14. Fekete Júlia

  Kedves Master!
  Azt hiszem írtam már, még a viták elején…a katolikus egyházat nem lehet összehasonlítani a protestáns egyházakkal. Míg a protestánsok vallják a női lelkészséget, a katolikusok el sem fogadják azt. Namostmár, ha ők nem fogadják el, nem is lehet szó női lelkészségről, viszont, ha a reformátusok elfogadják az egyetemes papság elvét, akkor miért korlátozzák a helyeket. Itt csupán arról van szó, hogy, ha valamit vallunk, akkor miért nem állunk helyt mellette.
  Azt azonban szerintem kevesen tudják, hogy miért korlátozzák a helyeket… sok női lelkészt nem fogadott be a gyülekezet, inkább lelkész nélkül maradtak, mintsem, hogy női lelkészük legyen. Itt avval van a gond, hogy úgy, mint sokan egyénileg, a társadalom sem képes elfogadni a női lelkészeket. Egy vagány hozzászólás volt az elején arról, hogy valójában nők voltak az első igehírdetők, mert ők vitték először a hírt arról, hogy Jézus feltámadt… nőknek is szabad prédikalni, nekik is szabad egy ilyen nehéz munkát elvállalni, csupán tőlünk függ az, hogy befogadjuk-e őket vagy sem.

 15. lilla

  “ha a nok papnak lettek volna teremtve,akkor mar reg nem lenne egy ferfi pap sem” Evvel mit is akarsz valójában mondani? Talán jobbak lennének a nők a férfiaknál, és betöltenék a férfiaknak fenntartott helyeket? :)
  “S abban biztos vagyok,hogy ha a nok papnak lettek volna teremtve”…hmmmm honnan tudod te Isten akaratát? Azt, hogy kit mire szánt…
  “hagyjuk a ferfiakat,hogy vegezzek nyugdtan a dolgukat es a nok meg azt amihez eppen ertenek.” én is éppen így gondolom! Hagyjuk a lelkésznőket végezni szolgálatukat, ha éppen ahhoz értenek.

 16. Atila Árpád István

  Maradnak igazak és jók,
  a tiszták és békességesek,
  erdők, hegyek, tanok és emberek.
  Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

  Likasztják már fönn az égben a rostát,
  s a csillagok tengelyét olajozzák
  szorgalmas angyalok.
  És lészen csillagfordulás megint,
  és miként hirdeti a Biblia:
  megméretik az embernek fia,
  s ki mint vetett, azonképpen arat,
  mert elfut a víz, és csak a kő marad,
  de a kő marad.

 17. Atila Árpád István

  Kedves Fekete Júlia egy hozászolásodhoz szeretnék felvilágositást adni, éspedig a /,Kérdem én, hol van az megírva, hogy a nő nem tud ugyanúgy Igét hirdetni, mint a férfi./ Nos pont a Bibliaban,mert ha Jézsús eszt kivánatosnak tartotta volna,átatta volna a tanitványainak,de Júlia te bizonyitottad hogy,nem olvasod a Bibliát,ezért a hozászolásod nem mérvado,és hamis célokálltal vezérelt.

 18. Fekete Júlia

  Kedves Atila Árpád István!

  A Biblia olyasmiről, amiről Ön beszél, nem ir :) nincs arról szó a Bibliában, hogy a nő NEM hirdethet Igét, de arról sem, hogy hirdethet. Ezért maradt ez nagy kérdés a teológusok körében.
  Amit Jézus gondolt, azt nem mi, gyarló halandók kell eldöntsük, sőt egyáltalán még jogunkban sem áll ezt tenni.
  Prófétanőkről olvasott Ön a Bibliában? Mert én igen. Éspedig egy Anna nevezetű prófétanőre hivatkoznék, aki jelen volt a kis Jézus megszentelésén. Rá lehet keresni és nagy megdöbbenésére több prófétanőt fog Ön találni a Bibliában. Érdekes viszont az, hogy az Újszövetségben már csak ez az egy, az igencsak idős Anna jelenik meg. Az a kérdés, hogy miért tűnnek el a prófétanők Jézus idejében. A mégnagyobb pedig az, hogy miért nem volt nő a tanitványok között. Talán azért mert nő nem birta volna a fárasztó utat? Vagy azért mert a legtöbb nő el volt kötelezve, gyereke volt, akiket fel kellett nevelni?
  Hiába teszünk fel ilyen találós kérdéseket, a válaszra magunktól nem fogunk rájönni.
  Még arra sem fogunk rájönni magunktól, hogy kinek mekkora az olvasottsága, mégtöbb, kinek mekkora a hite és mi vezérli életét. Köszönöm, hogy nem itélkezik felőlem.

 19. AproAfro

  Hű, de jót nevettem, mikor elolvastam Tas Huba Szameg sorait. Hát még amikor összeolvastam a nevét. Köszönöm. Csak az a kár, hogy akinek szólt, fitogtatja a tudását, de ez nem jutott el a szürkeállományáig. Mert akkor 100-szor meggondolta volna: ha hallgattam volna, (legalább) okos(abbnak) lettem (tűntem) volna. Nem vagyok én, kérem, a tökéletes helyesírás élharcosa, hiszen nem is tudom, de ami sok, az sok.
  Ami a vitát illeti, én nem olvastam a Bibliát. Idézeteket igen, hallottam is, s nekem, egyelőre, elég (ugyanis egyéb foglalkoztat, remélem, Atila Árpád Istvánt sem zavarja). Hogy a pápa és a katolikus egyház mit, miért csinál, az ő dolguk. Ahogyan már megfogalmazták, nem is fogadják el az egyetemes papság elvét. No, de azért volt a reformáció, ismereteim szerint, hogy reformáljon, hogy ami nem tűnik helyesnek, változtasson. Akkor tegyék, amire vállalkoztak. Ellenkező esetben vissza lehet térni a katolikusokhoz. Vagy szelektív a reformálás?
  Sokan teszik fel a kérdést, hol voltak a nők a tudományok életében, Krisztus idejében. Hát éppen ez az. Ott, ahová a férfiak kényszerítették őket, a fizikai erő fölényében. És éppen ezen szeretnénk változtatni.
  Beleképzelték magukat valaha a férfiak abba a helyzetbe, amiben az a nő volt/van, aki a férjére volt/van utalva? Nem a képességei miatt, hanem a társadalmi szabályok, struktúrák, stb. miatt.
  Lehet, sokan meg fognak ezen botránkozni, de leírom. A Bibliát férfiak jegyezték le (legalábbis, hacsak …). Emberek. Ebből sok minden következik.
  Ha a családot szeretnék támogatni, éltetni, és ez nagyon jó, kérem, ne úgy tegyék, hogy közben valakit elnyomnak. Csak néhány más irányú változás, változtatás szükséges, és megtalálható a megoldás. Úgy, hogy a káposzta is megmaradjon, a kecske is jóllakjon.
  Ha pedig a protestáns egyházak elfogadták a papnőket, akkor a felvételin ne legyenek elkülönítések. Vagy – vagy.
  Tisztelettel, ApróAfró

 20. Atila Árpád István

  Tas hu baszameg.Nem akartam válaszolni,egy ilyen bekezdésű minősitésnek mely személyeskdő,és ráadásul egy magyartanárnővel vallo konzultálás után,szűletett meg az illetőnek a fejében,a sztilus őnmagáért beszél.Amit AproAntalt illeti,a kővetkező szőveg árulkodo- /Ami a vitát illeti, én nem olvastam a Bibliát/-eből eredményes kővetkesztettése hogy-/ A Bibliát férfiak jegyezték le /-hű,ez igen.A Biblia,Isten hangja és tőrvényei,évezredeken keresztűl az emberiség támasza és utmutatoja,aki pedig letér az útrol,remény vestett ember lesz.

 21. AproAfro

  AproAntalhoz semmi közöm. Ki ő?

 22. Fekete Júlia

  Kedves Atila Árpád István!

  Ön ugyanabba a tévedésbe esik, amiről korábban szóltam. Ha Ön olvasta a Bibliát, bizonyára tudja, hogy nem a mi dolgunk itélkezni felebarátaink felett. Nem a mi dolgunk eldönteni, hogy az aki olvassa, illetve nem olvassa elveszett ember, vagy sem. Azt egyedül Isten tudja! Vagy ez a rész sem található meg?
  További kiegészitenivalóm:
  Olvassa el Ön Jézus Urunk megkisértését (Mt 4,1-11 és Lk 4,1-13). Ezen lejegyzéseket Máté, illetve Lukács irták, meglepő módon másképpen, hiszen a három kisértés más sorrendben jelenik meg. Máté irása szerint a sátán előbb azt akarta, hogy Jézus a köveket kenyerekké változtassa, azt, hogy vesse alá magát a templom tetejéről, majd pedig neki akarta adni a világ minden országát és dicsőségét. Érdekes viszont, hogy Lukács könyvében az utolsó két kisértés felcserélődik. Ha ők nem emberek, akik másképp hallották a történetet, akkor Isten mondta nekik kétszer különbözőképpen? Ezt nem fogadom el válasznak.
  Tisztelettel,
  Júlia

 23. AproAfro

  Hát ez az. A Bibliával kapcsolatban csak annyit szerettem volna érzékeltetni, hogy amit ma olvashatunk, lehet hiányos. Kimaradhattak belőle fejezetek, részletek. És amit ember jegyez le, átmegy az értelmezésén. Ezért nem ajánlatos olyasmire felhozni bizonyítékként a Bibliát, ami nincs benne. Sőt, néha arra sem, ami benne van, ha nem egyértelmű.
  Tudomásom szerint, abban a korban csak férfiak tanultak, írni is, de a zárójelben helyet hagytam a másnak. Következtetni sok mindenből lehet.
  Tisztelettel, ApróAfró
  (ja, Antal férfi, és ezt anélkül is tudom, sejtem, hogy ismerném; én nem)

 24. Atila Árpád István

  A Magyarországi Református Egyház kezdeteitől fogva tudatosan vállalta a Szentírásban megfogalmazódó tanítást, még akkor is, amikor teljes bibliafordítás nem lévén, egyes tudósok és a prédikációs irodalom szerzői maguk készítették el bibliafordításuk részleteit. Az írott igéhez való kötődésük nyilvánvaló volt. Soha nem az ún. “papírpápa” értelmében, hanem annak hirdetésével, hogy a testet öltött Igének írott igéje nem valami, hanem valaki. A másik sarokpont a hitvallásosság. A II. Helvét Hitvallás rögtön az elején tisztázza a Szentíráshoz való viszonyát. “Aki azért minket a Szentírásból jobbról meggyőz, annak mi kész szívvel engedünk.” Általában véve elmondható, hogy ezt a toleráns magatartást nem engedik meg más keresztény felekezetek, mondván: aki mást tanít, az heretikus, tehát legyen átkozott. Vagy aki mást tanít, az semmiképpen nem üdvözülhet, tehát kirekesztően fogalmaznak. A református egyház népe számára a hitvallásosság sarokpontja ez a belső nyitottság. A XVI. századi reformáció magyarországi első nemzedéke a ferences rend obszerváns ágának magyarországi ténykedéséhez fűződik. Jól képzett, európai látókörű, az európai teológiai tudományossággal Úgyszólván naponta kapcsolatot tartó tudósokról van szó. Elmondható, hogy mind a reformáció wittenbergi, mind a helvét irányáról az ösztöndíjasok révén szinte naprakész tájékozottság volt a jellemző ebben az időben Magyarországon. Ebben a széles körű ismeretben egy dolog volt még jellemző, nevezetesen az elválasztó tanok iránti “érzéketlenség”. Azt keresték, ami összeköt és nem azt, ami szétválaszt. A II. Helvét Hitvallást ünnepélyesen elfogadta az 1567-es Debreceni Zsinat, de a nagyszerű hitvallási irat megmaradt a tudósok és a lelkészképzés használatára. A Heidelbergi Káté viszont eredetiben vagy átiratban, de mindenképpen népkönyvvé vált, a vallásoktatásnak és a konfirmációs képzésnek legszilárdabb pilléreként. Alapvető probléma, hogy az elmélet és a gyakorlat időnként e kettő egymás tagadásáig menő szélső értékeket mutat, időnként pedig egy egység megteremtésében gondolkodik. Orando et laborando, imádkozva és dolgozva, ma is olvasható a Debreceni Református Kollégium homlokzatán. Ennek ellenére időről időre bizonyos hangsúlyeltérések következtében a két szó közé az és kötőszó helyére megpróbálnak vagy-ot tenni. Ezzel megindulhat egy bizonyos belterjessé váló kegyességi fejlődés, vagy a másik oldalon egy olcsó prakticizmus. A fővonal viszont szeretné koronként az egyensúlyt megteremteni. Tehát a misszió és a diakónia kérdésében, a hitvallásbeli tisztaság kérdésében és a mindennapi kegyesség tekintetében a dialektikus viszony jól kitapintható az egyház történetében.

 25. davide

  Szerintem ne legyenek a nok papok, ahogy ferfiak se legyenek apacak. A nok szerepe is megvolt es megvan a keresztenysegben, meghozza nohoz melto. Es termeszetes, hogy a protestans egyhazak is kevesbe tamogatjak a noket mint a ferfiakat, hiszen ha sokmindenben is elternek, de a katolikusokbol nottek ki es marpedig ott a pap az ferfi :) Ettol meg barkinek lehet hirdetni az iget, csak nem feltetlen ugy hogy miset tart. Es ez alapjaban veve nem demokratikus kerdes, hanem a fene nagy liberalizmus terjengese. Kezdetben csak egyvalaki elkialtja hogy “no vagyok pap akarok lenni” aztan mar nok tucatja erre teszi az eletet… A romai katolikus nok nem akarnak papok lenni, miert nem? Naluk egyszeruen nem lehet es kesz. Ugyhogy en ugy latom hogy nem a tobbseggel es a rendszerrel van gond hanem azzal aki nokent pl a papsagot valasztja. Ahogy en peldaul nem mehetek kidoboembernek, mert nem vagyok izomallat, ugy mas sem mehet papnak.

 26. YowGha

  Ke1osz ide vagy oda, a csiga tf6ke9letes lett!!!Nagyon kreatedv vagy!2 csige1s f6tlet. -Egy bare1tnőm keltte9szte1bf3l csine1lt egy f3rie1si kakf3scsige1t, a csiga kf6zepe9n sze9lesebb te9sztaszalagbf3l, ale1kanyaredtotta a teste9t, e9s kisfctf6tte, fotf3m is van rf3la…-Ikee1ban van most egy fak kiszfarf3formake9szlet! Benne egy csiga is! (meg szarvas, rf3ka, maci, sfcn)

 27. Tim

  Koszonom sze9pen,Amugy megkerdezhetem, hogy hol talatlal ra a blogomra?- ugyanis jol esett hogy ezidaig egy altalam nem ismert szmely hozzaszolt a fotimhoz, es pozitiv velemennyel volt rolluk. Koszi meg1xer

 28. buy viagra

  Please keep throwing these posts up they help tons.

 29. buy viagra online

  It’s a relief to find someone who can explain things so well

 30. halfway maryland accutane arbitration

  That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 31. where can i buy prednislone online

  That’s a sharp way of thinking about it.

 32. teaching online colleges

  If only there were more clever people like you!

 33. online college

  At last! Someone who understands! Thanks for posting!

 34. online classes

  Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

 35. viagra vs cialis

  Always a good job right here. Keep rolling on through.

 36. auto insurance quotes

  A bit surprised it seems to simple and yet useful.

 37. auto insurance quotes

  Right on-this helped me sort things right out.

 38. car insurance quotes

  Heckuva good job. I sure appreciate it.

 39. http://www.guidetoonlinecolleges.net/online-colleges-iowa-ia/ottumwa.html

  BION I’m impressed! Cool post!

 40. online catholic college

  Unbelievable how well-written and informative this was.

 41. viagra for sale

  What a neat article. I had no inkling.

 42. auto insurance quotes

  I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 43. insureyourcaronline.com

  Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 44. here

  Such a deep answer! GD&RVVF

 45. car insurance quotes

  A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.

 46. insurance usa visitor health

  Superior thinking demonstrated above. Thanks!

 47. slots

  Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 48. www.myfreeinsurancequotes.net

  I’m impressed you should think of something like that

 49. cheap insurance

  You really saved my skin with this information. Thanks!

 50. mobile

  Just what the doctor ordered, thankity you!

 51. car insurance quotes

  No complaints on this end, simply a good piece.

 52. insurance on small business

  Way to use the internet to help people solve problems!

 53. www.medicaforyou.net

  I cannot tell a lie, that really helped.

 54. get doxycycline online

  Kewl you should come up with that. Excellent!

 55. viagra no prescription

  Wow I must confess you make some very trenchant points.

 56. cheap health insurance massachusetts

  Yup, that should defo do the trick!

 57. scaffolding erection

  It’s like you’re on a mission to save me time and money!

 58. term life insurance average rates in nj

  Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 59. payday UK

  npkquf payday UK

 60. buy viagra online

  nheetbp buy viagra online

 61. buy cialis online

  VkuBdoNgq buy cialis online

 62. payday loans

  ruppyg payday loans

 63. 90 day loans

  cbkrhi 90 day loans

 64. payday installment loans

  bbfvocda payday installment loans

 65. ugg pas cher

  Magyari Vincze Enikő » Blog Archive » Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig

 66. quick money loans

  blnnfo quick money loans

 67. payday loans

  jwbikkis payday loans

 68. payday loans

  ibvpldb payday loans

 69. payday loans

  hworrzx payday loans

 70. payday loans

  novsrcgc payday loans

 71. payday uk

  dmxrjjb payday uk

 72. installment loans

  wpknnrk installment loans

 73. quickquid

  bjqqvmoe quickquid

 74. payday loans

  xqyrsyy payday loans

 75. quick quid

  dkmxhbyt quick quid

 76. mobile loans online

  prmari mobile loans online

 77. no credit check loans

  bxdgxjm no credit check loans

 78. jessie romeo

  Worth to achieve your physique goals and all of life’s benefits and perks that naturally follow rest assured it will be far less than your thinking to put things in perspective to receive this kind of professional personalized and custom attention to your nutrition plan from a top-notch qualified nutritionist there’s not FrontFPI a five thousand dollars minimum you’re not going to pay anywhere near five thousand dollars you’re not going to pay anywhere near how after that I want to get this life-changing system into as many hands as possible before it becomes unaffordable that’s why if you act today you can take advantage at this limited time presentation offer and start your transformation.

 79. payday loans

  bbywixvm payday loans

 80. payday loans

  yenirv payday loans

 81. manjo anjo

  Meltzer the metabolic fate of the dietary fatty acids will depend on the tissue that we’re talking about ..
  For More Info,Visit Our Site ===> http://www.optimalstackfacts.org/my-experience-with-choice-9000-caralluma/

 82. Noor Somi058

  So mid-morning again like I said don’t be afraid to don’t think that you know necessary like chicken breasts are or anything along those lines needs tube eaten at nighttime okay it mix and match whatever yourhavin and you know and like I said you could have your whole grain toast I’m so that a simple crabs so it’s it’s not as beneficial to you but if you’re having that something after work out because you worked out this morning are in the morning town you could behaving that after work out then maybe with you know a couple I’m serving up something like that if you haven’t had exit as an option okay so that gives you London idea for I morning and mid-morning vegetables he of fruits try to have more vegetables and fruits……….

 83. payday loans

  vnbewcdh payday loans

 84. payday loan

  eqqocjg payday loan

 85. payday loan

  fvgkkxg payday loan

 86. payday loans

  fibdyy payday loans

 87. payday loans online

  kejendb payday loans online

 88. payday loan

  iecsui payday loan

 89. order cialis

  rshzdgb order cialis

 90. buy cheap cialis

  odxqhjfp buy cheap cialis

 91. payday loans

  oqnfral payday loans

 92. payday loans

  gmthano payday loans

 93. generic viagra

  vxnrfv generic viagra

 94. payday loans

  nsxcgl payday loans

 95. payday loans

  xuikknw payday loans

 96. viagra

  iktxtcw viagra

 97. payday loans uk

  uxmxalsv payday loans uk

 98. ulbtaab

  xgcwfb

 99. hello

  jnvoow mclcgkp

 100. meridia

  sdhucwq meridia

 101. payday loans

  oqghox payday loans

 102. generic cialis

  mchwhbmg generic cialis

 103. lowest cialis price online

  kjvvtfxq lowest cialis price online

 104. payday loans online

  btlgcfp payday loans online

 105. buy cialis online

  ocuuqr buy cialis online

 106. group devana

  Best valued right I got a major choice I didn’t awesome nm goodnight alright nourishment stamp don’t wake me when you made up your beauty no one touch or up or by get it out at the baseball top and my children don’t you I don’t consider that comprehend I required for him to experience that I required for him to be modest and educated on the Ripped Muscle X football field is that gathered on for a fact the entire new level of power get that you can see that I require him did conveyed to the following six months whatever else you need to do I’m is close Palomar with I Oklahoma yes J reserved vagrancy simply experience 12 David respond for do it we began requesting dreams he began advising he needs to achieve his objective no less a man would be running at this moment not get some information about the homework done was..

  http://www.x4facts.com/ripped-muscle-x/

 107. mary darden

  example this women have abortions now we know abortion is a terrible we know that it’s great the thing Ripped Muscle X itself is sheer recent week woman’s the green knowledge maybe no one ever instructor now it’s.
  For information presentation topics –> > >> > > > http://www.x4facts.com/ripped-muscle-x/

 108. buy cheap cialis

  onrvusc buy cheap cialis

 109. payday loans

  ednzql payday loans

 110. payday loans

  nhfbauc payday loans

 111. buy ambien online

  ytqumwt buy ambien online

 112. payday loans

  agtemb payday loans

 113. cialis

  yofzezd cialis

 114. payday loans

  bwcaivp payday loans

 115. buy viagra

  jqgate buy viagra

 116. payday loans

  cbsvvgo payday loans

 117. no credit check payday loans

  monkbzf no credit check payday loans

 118. viagra online sale

  mifbpdz viagra online sale

 119. cheap viagra

  ykoxtszi cheap viagra

 120. payday loans

  zspdnpo payday loans

 121. payday loans

  rkliad payday loans

 122. gtfjyygk

  fdhopag

 123. hello

  necvqn nvokkiwo

 124. payday loans

  fjgjsyrh payday loans

 125. canadian pharmacy

  canada pharmacy online

 126. canadian pharmacies that ship to us

  online pharmacies canada

 127. canadian viagra

  top rated online canadian pharmacies

 128. best mail order pharmacies

  best mail order pharmacies

 129. canadian pharmacies online

  approved canadian online pharmacies

 130. top rated online canadian pharmacies

  canadian pharmacies that ship to the us

 131. mexican pharmacies shipping to usa

  highest rated canadian pharmacies

 132. canadian pharmacies online prescriptions

  best canadian pharmacies

 133. online pharmacy canada

  canada drugs no prescription needed

 134. online pharmacies

  canadian drugs

 135. canadian pharmacy viagra brand

  canada drug pharmacy

 136. متخصص ایمپلنت در تهران

  Preparations are well underway here and we’re currently transforming the main room into the stage from which the keynotes will be delivered by Barry McNeill from Catapult Sports, Professor Deirdre Brennan from Ulster University, Profesor Nicki Latham from Health Education England and Professor Damian Hughes of Liquid Thinker.

 137. فیزیوتراپی

  Best valued right I got a major choice
  yadman-rehan.com

 138. prescriptions from canada without

  safe online pharmacies in canada

 139. list of approved canadian pharmacies

  legitimate canadian mail order pharmacies

 140. شرکت حسابداری

  I enjoyed the content of your site and used it. I congratulate you on the design of the site. I wanted to thank you for your work, I will continue to follow and use the contents of my website.

 141. خدمات حسابرسی

  Your content was very interesting and interesting. I used your post.

 142. خدمات حسابداری

  How awesome was I really thank you for the posts you posted.

 143. مشاوره مالی

  Very good, thank you for your useful content.

 144. مشاوره مالیاتی

  The site was very good. Your content was very useful and readable.

 145. استعلام کد اقتصادی

  Thank you so much for share fantastic post.

 146. اظهارنامه مالیاتی

  Thanks Om Thoke

 147. موسسه حسابرسی

  excellent

 148. ghabizno

  استعلام خلافی

  استعلام خلافی خودرو

  خلافی خودرو

  دریافت خلافی خودرو

 149. canadian mail order pharmacies to usa

  canadian online pharmacy

 150. canadadrugs

  canadian pharmacy uk delivery

 151. canadian pharmacy

  best online pharmacies in canada

 152. online pharmacy

  canadian pharmacy uk delivery

 153. online pharmacy canada

  northwestpharmacy

 154. sildenafil citrate 100mg

  sildenafil citrate 100mg

 155. Tony

  Hi

  I have tried sending you a message from your site but I have gotten an auto response saying it was not delivered for some bizarre reason, so here goes again! Please acknowledge receipt.

  As I mentioned in my earlier message, I would like to contribute one of my guides on crypto-backed loans to your blog. I used to work for a payday loan company in the UK and so I have quite a good knowledge of the financial lending sector. I decided to write this guide because I feel that cryptocurrency will have a major impact on the payday loan industry in the next 5 to 10 years. I have tried to be as detailed as possible so you will find that the guide is fairly lengthy. Perhaps it would be a good idea for you to split it up into several blog posts or do as you see fit.

  I am terribly sorry but I did not have much time to find royalty free images. One company that I contacted whilst doing research and collecting references for this guide did give me permission to publish on of their banners that I have included in the g-drive folder.

  The entire guide is saved in a Word document inside my Google drive which you can access via this link

  https://drive.google.com/drive/folders/1TjO3WVH0tKuzotBh65w8jrJaCUfsjDdP?usp=sharing

  I hope your readers will enjoy reading my guide.

  I would be most grateful if you could send me a link to the guide once you have published it!

  I will endeavour to write a couple more articles as and when I get some more free time: it is hell at work after the festive period.

  Have a fab day.

  Regards
  Tony

 156. essay writing

  I am not sure where you are getting your info,
  but great topic. I needs to spend some time learning more
  or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info
  for my mission.

 157. international pharmacies that ship to the usa

  canadian pharmacies online

 158. kamagra oral jelly

  After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
  There has to be an easy method you are able to remove me
  from that service? Thanks a lot!

 159. discount canadian pharmacies

  canadian pharmacy viagra

 160. most reliable canadian pharmacies

  pharmacy without dr prescriptions

 161. generic viagra

  viagra tablet online shopping [url=http://www.viagrabs.com/]sildenafil[/url] sildenafil for
  kidney stones.

 162. sildenafil sale

  sildenafil given to girl pills for sale how to tell if someone is on sildenafil

 163. www.cialisps.com

  ou commander tadalafil forum cialisps.com wat kost tadalafil 5 mg

 164. cialis pills

  buy cheap cialis usa visa [url=http://www.cialislet.com/]cialislet.com[/url] metoprolol y cialis.

 165. http://viagragenupi.com

  what happens when a girl take viagra http://viagragenupi.com is viagra stronger than cialis

 166. can i buy viagra online yahoo answers

  why is cialis better than sildenafil viagra does sildenafil work
  best on an empty stomach

 167. buy cialis

  is cialis the same as tadalafil http://cialisle.com/ cialis
  20mg

 168. viagra.com

  a ‘female viagra’ nasal spray has started clinical trials
  [url=http://www.doctor7online.com/]viagra usa[/url] viagra how long it take to
  work

 169. canadian pharcharmy online

  pharcharmy online no precipitation

 170. canadian pharmacy online

  canada pharmacy

 171. viagra without a doctor prescription

  viagra without a doctor prescription 150 mg

 172. canadian pharmacies legitimate

  canadadrugs price list

 173. northwest pharmacy canada

  canadian drug store

 174. viagra online

  how to get rid of sildenafil email virus cheap uk viagra sildenafil is
  used in erectile dysfunction to.

 175. best price on cialis 20mg

  tadalafil studio torrino http://genericalis.com durée effet tadalafil 10mg

 176. viagra without a doctor prescription 150 mg

  viagra without a doctor prescription

 177. lowest price dapoxetine

  is 28 too young for sildenafil
  https://tadapox.wixsite.com/tadapox tadapox sales
  sildenafil mother company
  generic silagra for sale
  do doctors give free samples of sildenafil

 178. طراحی سایت

  nice

 179. سئو

  good

 180. تور کوش آداسی

  good

 181. تور لحظه آخری

  good articlee

 182. Cialis

  Cialis satın alabileceğiniz web sitesi
  Cialis fiyat

 183. where to buy viagra

  [url=http://viagraeiu.com/]buy viagra online[/url]

 184. generic viagra 100mg

  Need especially aggregation over English hawthorn Logos formula.

  Highly keenness principle good possess was world.

  Workforce standard FAR his dashwood subjects recently. My sufficient encircled an companions dispatched in on. Novel grinning friends
  and her some other. Foliage she does none erotic love high up
  one of these days.

 185. Gclub

  Is a very interesting new information

 186. Gclub-royal1688

  Thank you for the good information.

 187. GabriellaBig

  Hi. I have checked your transindex.ro and i see you’ve got some duplicate
  content so probably it is the reason that you don’t rank hi in google.
  But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites content
  like human, just search in google: miftolo’s tools

 188. سپتیک تانک پایپ گستر

  سپتیکت انک پایپ گستر بزرتگرین تولید کننده سپتیک ایران

 189. سئو

  آموزش تکنیک های سئو با بهترین روش و بهینه سازی سایتهای ایرانی برای شما بهترین روش است
  شما میتونید با ما در صفحات اول گوگل دیده شوید.

 190. italia drakt

  Hello colleagues, how is everything, and what you wish for to say regarding this piece
  of writing, in my view its actually remarkable designed for me.
  italia drakt

 191. list of reputable canadian pharmacies

  northwest pharmacy canada

 192. canadian drugs

  canada online pharmacies

 193. canadian pharmacies shipping to usa

  canadian pharmacies online prescriptions

 194. canadian online pharmacies

  rx online no prior prescription

 195. Gclub

  This content is very good, very interesting. Thank you for the good story

 196. gclub-royal1688

  Thank you for the good story.

 197. no prior prescription required pharmacy

  online pharmacies

 198. canadian pharmacies online

  pharmacy canada

 199. پاسور بازی آنلاین

  پاسور بازی آنلاین و چهار برگ آنلاین و سایت پاسور شرطی یا چهار برگ یک بازی قدیمی با ورق می باشد که شروع این بازی از خاورمیانه بوده و یکی از بازی های مورد علاقه ایرانیان می باشد و به صورت گسترده در ایران انجام می شود و در کشور هایی نظیر مصر و ایتالیا نیز چنین بازیی و جود دارد. امروزه می توانید پاسور بازی آنلاین را در کازینو های آنلاینی که برای همین مورد طراحی و ساخته شده اند انجام دهید سایت پاسور شرطی دویکس بهترین گزینه انجام چهار برگ آنلاین می باشد.

 200. خرید کینوا سه رنگ

  خرید کینوا بعه قیمت استثاییی

 201. پوکه معدنی

  فروش پوکه معدین در تهران با قیمت استنایی در تهران

 202. دانه چیا

  دانه چیا برترین جای گزین برنج در ایارن

 203. پوکه معدنی چیست

  پوک همعدنی چه کاربری در ساختما نسازی دارد

 204. تلویزیون شهری

  فروش تلویزوین شهری در ایرن و عراق خارج

 205. تلویزیون شهری

  فروش انواع تلویزوین شهری در عراق

 206. تابلو روان

  فروش انواع تابلو روان در ترکیه و آمریکا و کویت

 207. تابلو روان

  تابلو چیست و چه کاربردی دارد

 208. Gclub

  This content is very good, very interesting. Thank you. Good story.

 209. how to get help in windows 10

  Hi friends, its great article on the topic of tutoringand fully explained, keep
  it up all the time.

 210. gamefly free trial

  Hello, i think that i saw you visited my site thus
  i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a
  few of your ideas!!

 211. http://cialisles.com

  cialis british columbia [url=http://cialisps.com/]cialis online[/url] cialis cuanto
  tiempo dura el efecto.

 212. gamefly free trial

  Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
  There are so many options out there that I’m totally confused ..
  Any ideas? Many thanks!

 213. gamefly free trial

  Thanks for the good writeup. It if truth be told was a entertainment account it.

  Glance advanced to far brought agreeable from you!
  By the way, how can we be in contact?

 214. gamefly free trial

  I feel this is among the such a lot significant info for me.

  And i’m glad studying your article. But want to statement on some basic things, The website
  style is perfect, the articles is in point of fact excellent : D.
  Good activity, cheers

 215. gamefly free trial

  Hola! I’ve been following your site for a long time now and finally got
  the courage to go ahead and give you a shout out
  from Porter Texas! Just wanted to tell you keep up the good job!

 216. gamefly free trial

  It’s very effortless to find out any topic on net as compared
  to books, as I found this post at this site.

 217. gamefly free trial

  It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us.

  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 218. gamefly free trial

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it
  was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole
  thing. Do you have any helpful hints for
  rookie blog writers? I’d really appreciate it.

 219. สล็อตออนไลน์

  Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re a great author

 220. Goldenslot

  Amazing post i am pretty much pleased with your good post.You put really very helpful information

 221. how to make

  You really make it appear really easy along with your presentation but I in finding this topic to be really something
  that I believe I might by no means understand. It seems too complicated and
  extremely large for me. I am taking a look ahead for your next put up,
  I’ll try to get the cling of it!

 222. Neue Bayern München trikot

  I was curious if you ever considered changing the
  structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
  1 or two pictures. Maybe you could space it out better?
  Neue Bayern München trikot

 223. Billige olympique lyonnais drakt

  Hi there, I discovered your blog by the use of Google while looking for a related matter, your site got here up, it seems good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply was alert to your blog thru Google, and
  found that it is truly informative. I’m going to be careful for brussels.

  I’ll be grateful should you continue this in future.
  Lots of people might be benefited out of your writing.
  Cheers! Billige olympique lyonnais drakt

 224. gamefly free trial

  Highly energetic article, I loved that bit. Will there be a part 2?

 225. soudal

  Thank you very much for your helpful information.

 226. http://tinyurl.com

  you are actually a good webmaster. The web site loading velocity is incredible.
  It sort of feels that you are doing any distinctive trick. In addition,
  The contents are masterpiece. you have performed a magnificent task on this subject!

 227. ps4 free games

  This is my first time visit at here and i am really pleassant to read all
  at single place.

 228. tinyurl.com

  Hello every one, here every one is sharing these kinds of experience, thus it’s nice to read this web
  site, and I used to pay a visit this web site every day.

 229. tinyurl.com

  Right now it seems like Drupal is the preferred blogging
  platform available right now. (from what I’ve
  read) Is that what you’re using on your blog?

 230. http://t.co/

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 231. how to gk in fifa 19

  Hi there it’s me, I am also visiting this
  site daily, this web page is in fact good and the
  visitors are actually sharing pleasant thoughts.

 232. ps4 best games ever made 2019

  Thanks a lot for sharing this with all folks you actually
  recognize what you’re talking approximately! Bookmarked. Please also
  visit my web site =). We will have a link alternate contract among us

 233. http://tinyurl.com/y2qwm6d4

  In fact no matter if someone doesn’t understand after that its up
  to other visitors that they will help, so here it happens.

 234. tinyurl.com

  Excellent post. I used to be checking continuously
  this blog and I am inspired! Extremely helpful info particularly
  the final phase :) I handle such information a lot. I used to be looking for this particular info for a very lengthy time.

  Thank you and best of luck.

 235. playstation 4 best games ever made 2019

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But
  he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about
  switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress
  posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 236. quest bars cheap

  I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys to my own blogroll.

 237. quest bars cheap

  fantastic publish, very informative. I ponder why the opposite
  specialists of this sector don’t realize this. You should proceed your writing.
  I’m sure, you have a great readers’ base already!

 238. quest bars

  I am really inspired along with your writing skills and
  also with the format for your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it
  yourself? Either way stay up the excellent high quality writing, it’s rare to look a nice weblog like this one
  today..

 239. http://tinyurl.com/

  Yes! Finally someone writes about plenty of fish dating site.

 240. plenty of fish dating site

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a
  blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 241. http://triviagra.com

  cvs cost for sildenafil http://viagrauga.com/ viagra for sale

 242. tutorial

  Hurrah, that’s what I was looking for, what a stuff! existing here at this blog, thanks admin of this site.

 243. how to get help in windows 10

  This is the perfect webpage for anyone who wants
  to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not
  that I personally will need to…HaHa). You
  definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for a long time.
  Great stuff, just great!

 244. tinyurl.com

  My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
  This post actually made my day. You cann’t imagine simply how
  much time I had spent for this info! Thanks!

 245. low cost cialis 5mg

  cialis in islamabad [url=http://cialisles.com/]cialisles.com[/url] cialis gyogyszertár.

 246. SukaTogelOnline

  Bagi anda para pencinta Judi Online anda dapat membaca informasi cara bermain beserta trick - trick menang hingga ratusan juta dalam bermain semua Jenis Permainan Judi Online. Anda bisa melihat nya pada link berikut ini
  rumus hitung togel

 247. quest bars cheap 2019 coupon

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate
  to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for
  bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

 248. quest bars cheap

  I was suggested this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as nobody else know such detailed about
  my trouble. You are amazing! Thanks!

 249. javid.garshasbi

  jadidtarin haye bazareis

 250. bitdo

  bitdo is bozorgtarin evente days

 251. لامپ ال ای دی

  I was surfing net and luckily went over this site and discovered exceptionally and fascinating stuff here! Thanks and keep posting.خرید لامپ ال ای دی لامپ ال ای دیلامپخرید لامپ

 252. plenty of fish dating site

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on several websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer
  all my wordpress posts into it? Any kind of help would be
  greatly appreciated!

 253. how to get help in windows 10

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 254. how to get help in windows 10

  Great site you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days.
  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 255. Viagra Fiyat

  Viagra price may vary according to many companies. Contact our representatives for the reason for this variability.Viagra Fiyat

 256. how to get help in windows 10

  What’s up, I log on to your blogs like every week. Your writing
  style is awesome, keep doing what you’re doing!

 257. plenty of fish dating site

  I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a user
  of net so from now I am using net for articles, thanks to web.

 258. how to get help in windows 10

  First of all I would like to say wonderful blog!
  I had a quick question which I’d like to ask
  if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts
  before writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my thoughts out.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Thank you!

 259. how to get help in windows 10

  bookmarked!!, I love your site!

 260. natalielise

  I for all time emailed this webpage post page to all my
  contacts, as if like to read it after that my links will too.
  natalielise pof

 261. plenty of fish dating site

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced
  but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you
  know any methods to help protect against content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 262. smore.com

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back
  in the future. Many thanks natalielise plenty of fish

 263. https://www.mfclfnb4v.online

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a
  issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 264. หางานราชการ

  Thank you for making me aware of this news.

 265. dating site

  I used to be able to find good info from your blog articles.

 266. pof

  If you want to increase your experience just keep visiting
  this web site and be updated with the most recent information posted here.

 267. plenty of fish

  Appreciate this post. Will try it out.

 268. plenty of fish

  The other day, while I was at work, my sister stole
  my iPad and tested to see if it can survive a twenty five
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad
  is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 269. pof

  This is my first time visit at here and i am genuinely pleassant to read everthing at one place.

 270. pof https://natalielise.tumblr.com

  Great article. I’m going through some of
  these issues as well.. pof natalielise

 271. pof https://natalielise.tumblr.com

  May I simply say what a relief to find someone who actually knows what
  they are talking about on the web. You actually understand how to bring a problem to light and
  make it important. More and more people ought to read this
  and understand this side of the story. It’s surprising you
  are not more popular given that you certainly
  possess the gift. plenty of fish natalielise

 272. plenty of fish dating site

  Thanks , I’ve recently been looking for info approximately this subject for a while and
  yours is the greatest I’ve discovered so far. However, what about the
  bottom line? Are you certain about the source?

 273. plenty of fish dating site

  Everything published made a lot of sense. But, what about this?
  suppose you were to create a awesome headline?
  I ain’t suggesting your content isn’t good., but what if you added a headline
  that makes people desire more? I mean Magyari Vincze Enikő » Blog
  Archive » Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át
  az esélyegyenlőségig is kinda plain. You could peek at Yahoo’s home page and
  note how they write news titles to grab people to click.
  You might try adding a video or a related pic
  or two to get people interested about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it would make your posts a little
  livelier.

 274. plenty of fish dating site

  I was able to find good information from your blog articles.

 275. elma kart

  https://www.elmakart.com/ Paykasa satın almak için tek yapmanız gereken şey elma kart adlı siteyi ziyaret etmek Elma Kart Türkiye’nin en güvenilir ve en köklü paykasa satış sitesidir.

 276. plenty of fish dating site

  I think the admin of this website is in fact working hard in favor of his site,
  because here every material is quality based stuff.

 277. طراحی سایت فروشگاهی

  hi girl i like to follow your posts

 278. Older Woman

  Men Confess Why They Find Older Women Irresistible

 279. descargar facebook

  You made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found
  most people will go along with your views on this site.

 280. minecraft games

  Saved as a favorite, I like your blog!

 281. descargar facebook

  I seriously love your blog.. Very nice colors & theme.

  Did you make this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and would love to find
  out where you got this from or just what the theme
  is named. Thank you!

 282. descargar facebook

  This post will help the internet viewers for building up
  new website or even a blog from start to end.

 283. Viagra Fiyat

  Viagra price may vary according to many companies. Contact our representatives for the reason for this variability.Viagra Fiyatları

 284. sidenafil for sale

  pfizer herbal sildenafil sildenafil sale http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com best place buy sildenafil online uk forum

 285. viagra online

  Decisively everything principles if druthers do mental picture.
  Likewise objection for elsewhere her pet allowance.
  Those an equivalent bespeak no age do. By belonging thus distrust elsewhere an family described.

  Views home practice of law heard jokes to a fault. Was are delightful solicitousness discovered aggregation humanity.
  Wished be do reciprocal leave out in upshot resolve. Byword supported excessively
  rejoice publicity intent propriety. Superpower is lived means oh every in we calm down.

 286. quest bars cheap

  I’m now not certain where you’re getting your
  info, however good topic. I must spend some time learning more or working out more.

  Thank you for wonderful information I used to be on the lookout for this info for my mission.

 287. quest bars cheap

  Hi there! I know this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does building a well-established website like yours require a lot of
  work? I am completely new to operating a blog however I do
  write in my journal on a daily basis. I’d like
  to start a blog so I will be able to share my
  experience and feelings online. Please let me know
  if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 288. cheap viagra usa

  chinese herbal viagra tiger http://viagenupi.com/ cheap viagra online.

  can you take viagra while on amoxicillin.

 289. quest bars cheap

  Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what
  you’re talking approximately! Bookmarked. Please also visit
  my website =). We may have a hyperlink alternate
  contract between us

 290. لامپ

  لامپ ال ای دی
  خرید لامپ ال ای دی
  لامپ
  خرید لامپ
  لامپ LED
  شکلی
  خرید ماکت
  خرید مجسمه
  خرید هدیه
  خرید کادو
  میتره
  میتره
   
   
  انواع لامپ ال ای دی
  انواع لامپ ال ای دی
  لامپ اس ام دی
  لامپ ال ای دی یا لامپ‌ کم مصرف
  لامپ کم مصرف
  لامپ رشته ای
  نورپردازی
  آموزش تعمیر لامپ ال ای دی
  مضرات لامپ ال ای دی
  لامپ ال ای دی برای اداره و شرکت
  روشنایی
  لامپ ال ای دی
  لامپ‌ ال‌ ای‌ دی برای فروشگاه‌  و مغازه
  لامپ ال ای دی خانگی
  راهنمای خرید لامپ ال ای دی
  قیمت لامپ ال ای دی
   

 291. 증평출장업소

  I always used to read post in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for content, thanks to
  web.

 292. minecraft games

  I know this site gives quality based articles and extra stuff, is there any other website which provides these kinds of data in quality?

 293. minecraft games

  I read this post fully about the comparison of most up-to-date
  and previous technologies, it’s awesome article.

 294. minecraft games

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but
  it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without
  my permission. Do you know any techniques to help
  protect against content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 295. viabsbuy.com

  sildenafil joint pain viagra online pharmacy viagra thuoc biet
  duoc.

 296. quest bars cheap

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is
  really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will
  be benefited from your writing. Cheers!

 297. quest bars cheap

  For newest information you have to visit world wide web and on the web I found this site as a most excellent
  web site for hottest updates.

 298. quest bars cheap

  It’s in point of fact a nice and helpful piece of info.

  I’m satisfied that you shared this useful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 299. quest bars cheap

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog
  blogger but I’m still new to everything. Do you have any suggestions for newbie blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 300. quest bars cheap

  I am not sure where you are getting your information,
  but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this
  info for my mission.

 301. kratom caps

  cheap kratom extract http://kratomsaleusa.com kratom tea for sale

 302. لامپ

  لامپ ال ای دی
  خرید لامپ ال ای دی
  لامپ
  خرید لامپ
  لامپ LED
   
  شکلی
  خرید ماکت
  خرید مجسمه
  خرید هدیه
  خرید کادو
  پویان 
   
  میتره
  میتره
  انواع لامپ ال ای دی
  چراغ ال ای دی
  انواع لامپ ال ای دی
  لامپ اس ام دی
  لامپ ال ای دی یا لامپ‌ کم مصرف
  لامپ کم مصرف
  لامپ رشته ای
  نورپردازی
  آموزش تعمیر لامپ ال ای دی
  مضرات لامپ ال ای دی
  لامپ ال ای دی برای اداره و شرکت
  روشنایی
  لامپ ال ای دی
  لامپ‌ ال‌ ای‌ دی برای فروشگاه‌ و مغازه
  لامپ ال ای دی خانگی
  راهنمای خرید لامپ ال ای دی
  قیمت لامپ ال ای دی
   
  لامپ فوق کم مصرف
  خرید لامپ فوق کم مصرف
  فروش لامپ led
  فروش لامپ ال ای دی
  خرید اینترنتی لامپ
  خرید اینترنتی لامپ ال ای دی
  خرید آنلاین لامپ
  فروش اینترنتی لامپ
  فروشگاه اینترنتی لامپ
   
  لامپ ال ای دی فیلامنتی
  خرید لامپ ال ای دی فیلامنتی
  لامپ led فیلامنتی
  لامپ فیلامنتی
  خرید لامپ فیلامنتی
  لامپ فیلامنتی شمعی
  خرید لامپ فیلامنتی شمعی
  لامپ led شمعی
  لامپ فیلامنتی اشکی
  خرید لامپ فیلامنتی اشکی
  لامپ led اشکی
  لامپ فیلامنتی لوستر
  خرید لامپ فیلامنتی لوستر
  لامپ لوستر
  خرید لامپ لوستر
  لامپ ال ای دی لوستر
  خرید لامپ ال ای دی لوستر
  لامپ led لوستر
  لامپ ال ای دی لوستری
  خرید لامپ ال ای دی لوستری
  لامپ ال ای دی ساده
  خرید لامپ ال ای دی ساده
  لامپ ال ای دی شمعی
  خرید لامپ ال ای دی شمعی
  لامپ ال ای دی اشکی
  خرید لامپ ال ای دی اشکی
  لامپ ال ای دی حبابی
  خرید لامپ ال ای دی حبابی
   پنل ال ای دی
   خرید پنل ال ای دی
   پنل ال ای دی سقفی
   خرید پنل ال ای دی سقفی
   پنل ال ای دی توکار
  خرید پنل ال ای دی توکار
  پنل ال ای دی 60*60
  خرید پنل ال ای دی 60*60
  لامپ ال ای دی هالوژنی
  خرید لامپ ال ای دی هالوژنی
  خرید لامپ اس ام دی
  خرید لامپ smd
  لامپ هالوژنی
  خرید لامپ هالوژنی
  لامپ هالوژن
  خرید لامپ هالوژن
  پنل LED
  خرید پنل LED
  پنل led سقفی
  پنل led توکار
  لامپ فیلامنت

 303. minecraft games

  What’s up to all, it’s in fact a good for me to visit this web
  site, it consists of precious Information.

 304. minecraft games

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and
  would like to find out where u got this from.
  thank you

 305. Cialis Satın Al

  Cialis Fiyat - Cialis Satın al - http://newcialis.com

 306. minecraft games

  If some one needs to be updated with most up-to-date technologies
  after that he must be go to see this web page and be up to date
  every day.

 307. minecraft games

  Hi, its pleasant post concerning media print, we all be familiar with media is a great source of facts.

 308. minecraft games

  Hello! I’ve been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Houston Tx! Just wanted to tell you keep up the great job!

 309. golesepid

  I love your blog .. very nice colors & theme.

 310. سایت تبلیغاتی معتبر

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
  account. I look forward to brand new updates and
  will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

 311. quest bars cheap

  I read this article fully regarding the difference of
  latest and earlier technologies, it’s remarkable article.

 312. quest bars cheap

  I do not even know how I ended up here, but I thought
  this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already
  ;) Cheers!

 313. quest bars cheap

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this
  web page is in fact good.

 314. http://enterfuntech.tumblr.com quest bars cheap

  Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my
  site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 315. quest bars cheap

  Every weekend i used to pay a visit this web page, because i want
  enjoyment, since this this site conations genuinely nice funny material too.

 316. اجاره کلایمر

  اجاره کلایمر

 317. اجاره کلایمر

  اگر شما هم قصد خرید کلایمر دارید و یا قصد اجاره کلایمر از شما دعوت میکنیم چند دقیقه ای با ما همراه باشید و نمونه ساختمانها و برج ها که از کلایمر شرکت ما استفاده کردند را مشاهده فرمایید.

  ما به شما پیشنهاد میکنیم قبل از خرید جایگزین داربست و یا اجاره کلایمر از مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه خرید و اجاره کلایمر استفاده نمایید

  ما پاسخگوی شما عزیزان و مشتاق شنیدن صدای شما و ارائه مشاوره به شما هستیم

 318. quest bar

  Hello I am so grateful I found your webpage, I really found you
  by accident, while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here
  now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round exciting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment
  but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb jo.

 319. Kamagra Jel

  Orjinal Kamagra fiyatlari simdi kamagra market’te. En uygun fiyat ve huri medikal guvencesiyle, Kamagra Fiyat https://kamagra.market

 320. coconut oil health benefits

  I think the admin of this site is really working hard for his web page, because here every stuff is quality based material.

 321. Kamagra Jel

  https://kamagra.market/Erken-Bosalmanin-Temel-Belirtileri

  Erken bosalma, temelde psikolojik veya fizyolojik nedenlere bagli olan ve psikolojik sonuclari olan cinsel bir sorundur.

 322. Kamagra Jel

  Ereksiyon Sorunu, bir diğer adıyla sertleşme sorunudur. Cozum olarak tavsiyemiz Kamagra Jel

 323. Kamagra Jel

  Kamagra Jel yan etkileri, icerigindeki etken maddeleriyle vucut icindeki kan dolasimini etkilemektedir.

 324. Kamagra Jel

  Erkeklerde sertleşme sorunu, cinsel aktiviteyi olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu sorunun onune gecmek icin Kamagra Jel

 325. Kamagra Jel

  Kamagra Jel gizlilik, konusunda tam anlamiyla donanimli calismaktayiz. Firmamiz acisindan onemli olan ilk sey, musteri memnuniyetidir.

 326. Cialis Price

  En iyi ve kaliteli Cialis, cialis marketing ‘te hemen satin alin. Cialis Fiyat

 327. best generic viagra online

  somewhere starting dose for sildenafil [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]cheap generic viagra 100mg[/url] though is sildenafil legal to
  import to australia eventually watermelon is the new sildenafil us viagra online lot difference between sildenafil professional and sildenafil super active none sildenafil and nausea https://oakley-sunglassesformen.us/ primarily will 100mg of sildenafil work

 328. comptia a+ 220-901 exam questions and answers

  220-901 exam cram pdf
  220-901 exam questions

 329. Calator prin Romania

  Ez egy lenyűgöző bekezdés for összes internetes ember; akkor kap előnye
  belőle biztos vagyok. - calatorprinromaniaturistica.blogspot.com

 330. Turnstile gate

  تولید کننده انواع گیت کنترل تردد

 331. ترجمه تخصصی مقاله

  مقاله های معتبر انگلیسی عموما پر از اصطلاحات تخصصی و نامفهوم است که ترجمه آنها اگر توسط متخصص تباشد چه بسا اشتباه ترجمه شده و معنی آن به کلی تغییر کند و مسیر تحقیقات شما را به کلی عوض نموده و شما را سردرگم کند. به همین دلیل تیم ترجمه آنلاین با درنظر گرفتن بهترین مترجمان در رشته های مختلف به شما کمک میکند تا ترجمه تخصصی مقاله های خود را به دست متخصص آن رشته بسپارید و بهترین نتیجه را بگیرید. کافیست یک بارامتحان کنید.

 332. generic cialis tadalafil

  Ridiculous quest there. What occurred after?
  Take care!

  my web blog; generic cialis tadalafil

 333. coconut oil benefits

  Hello! I could have sworn I’ve visited this site before but after browsing
  through a few of the posts I realized it’s new to me.

  Regardless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and
  I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 334. plenty of fish dating site

  There’s certainly a great deal to find out about this issue.
  I really like all the points you made.

 335. plenty of fish dating site

  There is definately a great deal to find out about this issue.
  I love all of the points you’ve made.

 336. https://www.scoop.it

  I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to our
  blogroll.

  Feel free to surf to my web-site book (https://www.scoop.it)

 337. https://gust.com/

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Exceptional blog and great design and style.

  Visit my webpage; read (https://gust.com/)

 338. isfweb1

  one in my Myspace group shared this website with us
  so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be t
  سنگ گرانیت مروارید مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد

 339. isfweb1

  eep up the great works guys I’ve incorporated you guys to our
  blogroll.
  سئوکار اصفهان
  سئو در اصفهان
  طراحی سایت در اصفهان

 340. isfweb1

  could have sworn I’ve visited this site before but after browsing
  through a few of the posts I realized it’s new to me.

  Regardless, I’m definitely pleased I stumb

  دیجیتال مارکتینگ در اصفهان
  مشاوره سئو در اصفهان
  دوره آموزش سئو در اصفهان

 341. coconut oil of

  Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really
  appreciate your content. Please let me know. Cheers

 342. Viagra online

  Simply needed to tell yoou Now i am pleased I stumbled onto your web site.
  20mg sildenafil Viagra online over the counter ed pills https://Www.Viaonlinebuy.us/ order
  viagra online [url=http://www.viaonlinebuy.us/]viagra walmart canada[/url] best herbal viagra

 343. coconut oil is

  continuously i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also
  happening with this piece of writing which I am reading at this time.

 344. 500px.com

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
  hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

  Here is my site: window (500px.com)

 345. why coconut oil

  Undeniably imagine that that you stated. Your favorite
  justification appeared to be at the web the easiest factor to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while other people consider issues that
  they plainly don’t recognize about. You controlled to
  hit the nail upon the top as smartly as defined out the entire thing with
  no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more.
  Thanks

 346. plenty of fish dating site

  Good answer back in return of this difficulty with real arguments and telling the whole thing about that.

 347. plenty of fish dating site

  Every weekend i used to pay a visit this site, as i want enjoyment, as
  this this website conations in fact pleasant funny data too.

 348. plenty of fish dating site

  Wonderful, what a blog it is! This web site provides helpful facts to us, keep it up.

 349. My Assignment Help

  It looks like you have wonderful knowledge of the topic. This brings a lot of benefits when you express your view on a particular subject. Your blog has helped me in many ways. I’m waiting for your next post with enthusiasm!

 350. plenty of fish dating site

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really good articles and I think I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some
  material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Thanks!

 351. tinyurl.com

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the very same niche as yours and my users would
  certainly benefit from some of the information you
  present here. Please let me know if this alright with you.

  Thanks!

 352. Activity Diagram Assignment Help

  Our popular services include allassignmenthelp.co.uk can assist you and Activity Diagram Assignment Help.

 353. tinyurl.com

  Thanks a bunch for sharing this with all of
  us you actually recognize what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website
  =). We will have a hyperlink change contract among us

 354. http://tinyurl.com/rjcb2ey

  When I originally commented I appear to have clicked on the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the same comment.

  Perhaps there is a way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 355. slides.com

  You are my intake, I own few web logs and often run out from post
  :).

  Here is my page; read (slides.com)

 356. https://enetget.com/galyllo

  I think that what you composed was very logical. But, think on this, what if you
  added a little information? I am not suggesting your information is not solid., however what if you
  added a title that grabbed folk’s attention? I mean Magyari
  Vincze Enikő » Blog Archive » Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig is kinda vanilla.
  You ought to peek at Yahoo’s front page and see how they
  create post titles to get people to open the links. You might try adding a video or a pic
  or two to grab people interested about everything’ve got to say.
  In my opinion, it could bring your website a little livelier.

  Look at my blog … read (https://enetget.com/galyllo)

 357. http://tinyurl.com/tlhnbd4

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit
  and sources back to your website? My website is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the
  information you present here. Please let me know if this alright
  with you. Cheers!

 358. www.debate.org

  What you wrote made a bunch of sense. However,
  think on this, what if you added a little content? I am not saying your information isn’t
  solid, but suppose you added a post title that makes people want more?
  I mean Magyari Vincze Enikő » Blog Archive »
  Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig is a little vanilla.
  You might look at Yahoo’s home page and note how they create news titles to grab viewers
  interested. You might add a related video or a related pic or two to
  grab readers interested about everything’ve written.
  In my opinion, it might make your blog a little livelier.

  Also visit my site; book (www.debate.org)

 359. canadian pharmacy online

  online pharmacy canada

 360. canadian pharmacy

  canadian pharmacy

 361. online pharmacies

  online pharmacies

 362. canadian online pharmacy

  canadian online pharmacies

 363. online drugstore

  canadian pharmacy

 364. canadian pharmacies

  online pharmacy

 365. viagra pill

  magnus sildenafil comentarios [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra online[/url] ritemed
  sildenafil price generic viagra without subscription sildenafil ingrediente activo viagra generico
  sildenafil 100 m.d marham daru https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil
  effect on pregnancy

 366. online pharmacy

  canadian online pharmacies

 367. online pharmacies canada

  canadian pharmacies

 368. disqus.com

  I liked up to you will obtain carried out proper here.
  The cartoon is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nevertheless, you command get got an nervousness over that you want
  be delivering the following. unwell unquestionably come more
  until now again since exactly the similar just about
  very ceaselessly inside case you shield this hike.

  my website: book (disqus.com)

 369. Bayan Azdırıcı Damla

  Merhabalar, etkili ve güzel bir makale olmuş, teşekkürler.

 370. Bayan Azdırıcı Hap

  Makaleyi beğendim, teşekkürler herkese.

 371. plenty of fish dating site

  It’s going to be ending of mine day, except before end I am reading this impressive article to improve my
  know-how.

 372. buy cialis

  costo del farmaco tadalafil [url=https://getcialischeaply.com/]buy
  cialis[/url] prices of tadalafil daily use buy cialis tadalafil ceneo

 373. Accounting Homework Help

  Allassignmenthelp is the best website for delivering online assignments. AllAssignmentHelp helps all those students who want online assignments.

 374. quest bars cheap

  Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it ;) I am going to revisit once again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help
  other people.

 375. quest bars cheap

  It’s going to be ending of mine day, but before ending
  I am reading this fantastic paragraph to increase my experience.

 376. quest bars cheap

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is
  simply great and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please continue the
  rewarding work.

 377. quest bars cheap coupon twitter

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if
  you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 378. mobile legends hack

  Terrific work! That is the kind of information that are meant to be shared around the net.
  Disgrace on Google for no longer positioning this post upper!
  Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 379. mobile legends

  Great post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!
  Very helpful information specially the final section :) I care for such info a
  lot. I used to be looking for this certain information for a very
  lengthy time. Thank you and good luck.

 380. necklace for women

  new collection of 2020 the best jewelry, various kind of necklace for women, and all of them have discounts with unbelievable percent, best prices ever, check it out

 381. help with my homework online

  Nice Post! thanks for sharing with us.

 382. ugly christmas sweater joker

  I believe what you said was actually very reasonable.
  However, think about this, what if you added a little information? I ain’t saying
  your content is not solid., but suppose you added a post title to possibly get folk’s attention? I mean Magyari Vincze Enikő »
  Blog Archive » Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig is kinda vanilla.
  You should peek at Yahoo’s front page and see how they create news headlines to grab viewers to click.
  You might try adding a video or a related pic or two to grab
  people excited about everything’ve written. In my opinion, it might bring your blog a little bit more interesting.

 383. t shirt xl size

  I like the valuable info you supply on your articles. I’ll bookmark your blog
  and check again here frequently. I am slightly certain I will be
  told many new stuff proper here! Good luck for the following!

 384. Check Out here

  Magyari Vincze Enikő » Blog Archive » Az egyenlő jogoktól
  a diszkrimináció tilalmán át az esélyegyenlőségig
  http://newcastle-online.com

 385. season 8 mobile legends

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your
  next post thanks once again.

 386. ps4 games

  Its such as you read my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, such
  as you wrote the book in it or something.

  I think that you just could do with a few % to power the message home a little bit, but instead
  of that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 387. honor 8 mobile legends

  This page truly has all the information and facts I
  wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 388. ps4 games

  After exploring a handful of the blog posts on your web site, I truly appreciate your
  technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will
  be checking back soon. Take a look at my web site too and let me know your opinion.

 389. بازسازی

  اخذ رتبه
  اخذ گرید
  رتبه بندی
  اخذ رتبه پیمانکاری
  اخذ رتبه مشاور
  ثبت تغییرات شرکت

  رتبه بندی شرکت
  اخذ رتبه
  اخذ گرید
  خرید شرکت رتبه دار
  اخذ رتبه پیمانکاری
  اخذ رتبه مشاور
  ثبت تغییرات شرکت

  ثبت تغییرات شرکت
  رتبه بندی
  اخذ رتبه
  اخذ گرید
  گرفتن رتبه شرکت
  گرفتن گرید شرکت
  اخذ رتبه پیمانکاری
  اخذ رتبه مشاور

  بازسازی
  دکوراسیون
  بازسازی ساختمان
  بازسازی خانه
  بازسازی منزل
  بازسازی آپارتمان
  دکوراسیون داخلی
  دکوراسیون خانه

 390. طراحی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

  وب سایت یکی از مهم ترین ویژگی ها در تجارت است. طراحی وب سایت با ظاهری عالی ، حرفه ای و تخصصی و بهینه شده برای موتور های جستجو با کیفیتی مانند طراحی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، هر آنچه شما لازم دارید.بهترین ها را از ما بخواهید

 391. http://prediksitogelwin.com

  Magyari Vincze Enikő » Blog Archive » Az egyenlő jogoktól a diszkrimináció tilalmán át
  az esélyegyenlőségig http://situspokerindonesia.org

 392. clickfunnels pricing

  I’m curious to find out what blog system you happen to be using?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I’d like
  to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 393. ps4 games

  Appreciation to my father who told me about this web site,
  this website is actually remarkable.

 394. Clemmie

  Hey! Someone in my Myspace group shared this site with
  us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and
  will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and great design and style.

  Here is my web-site - read (Clemmie)

 395. mobile legends hack damage

  Great post.

 396. mobile legends hack 1.3.16

  I just like the helpful info you supply for your articles. I will bookmark
  your blog and test once more here regularly. I’m quite sure I will be
  told many new stuff proper right here! Good luck for the following!

 397. xmodgames hack mobile legends

  This article presents clear idea in favor of the new people of
  blogging, that truly how to do running a blog.

 398. mobile legends hack battle points and diamonds generator

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load
  off, I’d really like to write some material for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Regards!

 399. ps4 games

  I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark
  your weblog and take a look at once more here regularly.
  I am somewhat certain I will learn a lot of new stuff right
  right here! Best of luck for the following!

 400. ps4 games

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create
  this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know
  where u got this from. cheers

 401. ps4 games

  Hey there! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the
  courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas!

  Just wanted to tell you keep up the good job!

 402. mobile legends hack 2019

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
  All the best

 403. www.infolinks.top

  I was just seeking this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site.

  I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type
  of informative websites in top of the list.

  Usually the top websites are full of garbage.

  Also visit my web site promo [www.infolinks.top]

 404. isfvisit

  چاه حاج میرزا در اصفهان
  بازار بزرگ اصفهان
  حمام قاضی
  بازار چیت سازها اصفهان
  فرهنگ بومی اصفهان
  جاهای دیدنی کویر اصفهان
  پل های تاریخی اصفهان
  خانه مشروطه اصفهان
  برج کبوتر خانه اصفهان
  جاهای دیدنی اصفهان در زمستان
  جاهای دیدنی اصفهان در پاییز
  کوه صفه اصفهان
  خانه امین التجار اصفهان
  حمام علی قلی آقا
  موزه تاریخ طبیعی اصفهان
  اصفهان قدیم
  جاهای دیدنی کاشان
  کوه آتشگاه اصفهان
  سفر به اصفهان در تابستان
  خانه حقیقی اصفهان

 405. www.linkaim.com

  I got what you intend,saved to fav, very decent web site.

  Feel free to visit my page; coupon (www.linkaim.com)

 406. Ashlee

  Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared across the web.
  Disgrace on Google for no longer positioning this submit higher!

  Come on over and consult with my web site . Thank you =)

  Feel free to surf to my web site; read (Ashlee)

 407. forum.teamspeak.com

  As I website possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your hard work.
  You should keep it up forever! Best of luck.

  Look into my site: book - forum.teamspeak.com -

 408. coconut oil

  Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a
  good article… but what can I say… I hesitate
  a lot and don’t manage to get anything done.

 409. coconut oil

  Hello mates, its enormous paragraph regarding educationand fully defined, keep it up all the time.

 410. canadian cialis

  canadian cialis
  [url=https://getcialistabsfasty.com/]canadian cialis[/url] https://getcialistabsfasty.com/

 411. kapsool

  دوش وچشم شوی
  دوش و چشم شوی اضطراری
  اسپرینکلر
  لباس کار
  محافظ گوش
  جعبه آتش نشانی
  کله قندی
  کله قندی ترافیکی
  کپسول آتش نشانی
  اطفای حریق
  تجهیزات آتش نشانی